Terug naar het overzicht

Nieuwe werkwijze houdt begroting Dronten structureel sluitend

De laatste begroting in deze raadsperiode is structureel sluitend, zonder de lasten voor de inwoners van Dronten extra te verhogen. De lasten worden alleen geïndexeerd met 1,8%. De gemeente hanteerde een andere, nieuwe,  manier van begroten waarbij de begroting op een andere wijze , met behulp van een aantal “zero based begroten” principes, is opgebouwd. Wethouder Van Amerongen licht toe dat geprobeerd is om met die andere werkwijze de Raad aan de voorkant de mogelijkheid te geven zich uit te spreken over de waarde en belang van de verschillende taken en activiteiten die de gemeente uitvoert.

Wethouder Van Amerongen geeft  dat er keuzes gemaakt moeten worden om er voor te zorgen dat de gemeente ook voor de toekomst financieel gezond blijft  ‘Als we geen maatregelen nemen hebben we op termijn namelijk een tekort 3,9 miljoen. De maatregelen die we hebben voorgesteld  hebben we onder meer gevonden via het maken van beleidskeuzes (met name vanaf 2024), het doorlichten van stelposten en het kritisch kijken naar de  overhead.

‘We vertrouwen erop dat gemeenten het komende  jaar meer duidelijkheid hebben over het systeem van het gemeentefonds, de bijdragen voor jeugdzorg en de effecten van de Omgevingswet. Voor 2022 is € 445.000,- nodig om de begroting sluitend te krijgen. Deze kunnen worden gevonden in met name de genoemde  stelposten.’  

Gemeente Dronten streeft naar een positief resultaat op termijn van 359.000,- Wanneer de nieuwe toekomstvisie van Dronten er is (de integrale visie op de leefomgeving) wordt de begroting op basis daarvan verder ontwikkeld. ‘Over de reserves van de gemeente hoeven we ons niet direct zorgen te maken. Waar we vooral aan werken is dat tegenover onze structurele uitgaven ook evenredige structurele inkomsten blijven bestaan.’

Raadsperiode 2018-2022
Wethouder Van Amerongen spreekt de hoop uit dat we in deze dynamische tijd elkaar blijven vasthouden in ons gedeelde belang om de gemeente Dronten beter, mooier en duurzamer te maken voor onze inwoners. Op de agenda staan deze raadsperiode nog onder meer het verder op orde krijgen van handhaving en toezicht, een agenda ondernemersdienstverlening om de MKB-vriendelijkheid te versterken, een actieplan om de visie op Biodiversiteit te realiseren, het afronden van de evaluatie van het Sociaal domein, de voltooiing van de transitievisie warmte, het visiedocument klimaaatadaptatie en een duidelijk beeld schetsen van financiële scenario’s. 

De gemeenteraad gaat zich in de commissie van 13 oktober een beeld vormen van de begroting. In de commissievergadering van 14 oktober gaat de commissie er meer oordeelvormend over in gesprek. De gemeenteraad stelt naar verwachting op 4 november de begroting vast.


Meer informatie:

Financiële stukken: https://dronten.pcportal.nl/

Programmabegroting 2022: https://dronten.begroting-2022.nl/