Terug naar het overzicht

College Dronten geeft richting aan groei

Dinsdag 14 maart stelde het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Dronten de visie vast op de groei van Dronten tot aan 2050. Daarmee staat ook een aantal nieuwe woningbouwlocaties op de kaart. Binnen de bebouwde kom van Dronten, Swifterbant en Biddinghuizen, maar ook nieuwe uitleglocaties aan noord, oost en zuidrand van de kern Dronten. Het college wil beginnen in Dronten-Zuid: hier is woningbouw in combinatie met natuurontwikkeling voorzien. De gemeenteraad besluit later dit voorjaar over de visie op groei.

Geleidelijke groei

De gemeente Dronten ontwikkelde zich de afgelopen decennia tot een gemeente met ruim 43.000 inwoners. Ook de komende decennia zal Dronten blijven groeien. Er is blijvend behoefte aan nieuwe woningen. Om de groei in goede banen te leiden ontwikkelde het gemeentebestuur een visie. Daarin staat waar groei aan moet bijdragen en welke kwaliteiten daarbij belangrijk zijn. De gemeente zet in op geleidelijke groei, waarin het werken aan een duurzame samenleving centraal staat. Het gemeentebestuur heeft de ambitie om woningbouw hand in hand te laten gaan met natuurontwikkeling en zet in op diverse woonomgevingen om tegemoet te komen aan woonvragen van inwoners en van mensen die nu nog niet in Dronten wonen. Uiteindelijk groeit de gemeente geleidelijk naar 60.000 inwoners in 2050. Voorzieningen, werkgelegenheid en bereikbaarheid moeten meegroeien met het aantal inwoners.

Vasthouden van kwaliteiten

Hiervoor zijn 9.000 nieuwe woningen nodig. Bestaande plannen zoals Swifterbant Zuid, de Graafschap en het Hanzekwartier zorgen samen voor ruim 3.300 woningen. Als deze zijn gerealiseerd, zijn tot 2050 nog ca. 5.000-6.000 woningen nodig. Dit is een forse opgave, die met behoud van de Drontense kwaliteiten moet worden gerealiseerd. Tegelijkertijd zijn er ook opgaven op het vlak van klimaat, natuurontwikkeling, infrastructuur en economische ontwikkeling. Alle opgaven strijden om ruimte en er moet dus integraal worden afgewogen welke functies het beste passen op welke plek. Als een gebied kan worden ingezet om meerdere opgaven te realiseren, dan heeft dat de voorkeur. Het vasthouden en inzetten van de bestaande kwaliteiten is hierbij het uitgangspunt. De Drontense principes zijn hierbij de leidraad. Hierover is in het voortraject uitgebreid met inwoners gesproken.

Swifterbant en Biddinghuizen: bestaande kwaliteiten versterken

Het college wil de bestaande kwaliteiten van de kernen versterken. In Swifterbant wordt daarom het centrumgebied aangepakt. Daar liggen de kansen in herontwikkeling van verouderd vastgoed. Op die manier kunnen woningen worden toegevoegd. Voor Biddinghuizen zal de gemeente starten met een visie op de entree. Via herontwikkeling ligt hier een kans om het centrum te verbinden met de Hoge Vaart en zo de entree de impuls te geven die nodig is.

Dronten-Zuid: wonen en natuurontwikkeling

In de kern Dronten zijn drie locaties aangewezen aan de rand van de kern: Dronten Noord- Oost en- Zuid, waarbij het college wil beginnen in Dronten-Zuid, het gebied tussen de Golfresidentie en de Roodbeenweg. Dit wordt een locatie voor wonen en natuurontwikkeling. Het biedt kansen voor verschillende woningtypen in een bosrijke woonomgeving. Door dit gebied te ontwikkelen als woningbouwlocatie kan tegelijk gewerkt worden aan de opgaven

van het bodem en watersysteem (verzilting), de bossenstrategie (klimaatcompensatie) en kan Dronten op een eigentijdse manier worden verbonden met het omliggende landschap. Nog dit jaar kan worden gestart met de planontwikkeling. Om die reden heeft de gemeente voorkeursrecht gevestigd op de percelen in Dronten-Zuid. Daarmee heeft ze het eerste recht van koop. Grondeigenaren zijn hierover geïnformeerd.

Dronten Noord en Oost: lef tonen met vernieuwende concepten

Dronten Noord is samen met herontwikkeling van het gebied rondom het stationsgebied de plek waar Dronten lef kan tonen met een mix van wonen, werken, recreatie en voorzieningen, met de kwaliteit van groen en water. De nabijheid van het station en het centrum zijn interessant voor een brede doelgroep. In Dronten-oost liggen, vanwege de goede ontsluiting en ligging in fruitteeltgebied, kansen voor een intiem woon-werklandschap met een groen karakter.

Het komende jaar wordt nader onderzoek gedaan naar deze gebieden. Dat gebeurt in samenhang met het maken van de integrale toekomstvisie van de gemeente en de regionale ontwikkelagenda’s. Zo kunnen de locaties voor woningbouw, werkgelegenheid, mobiliteit en natuurontwikkeling optimaal op elkaar worden afgestemd.

De gemeenteraad besluit later dit voorjaar over de visie op de groei van Dronten.