Terug naar het overzicht

Bestemmingsplan Swifterbant-Zuid in gemeenteraad

‘Waar duin en polder samenkomen’, is het thema van het beeldkwaliteitsplan voor Swifterbant-zuid. Het college van gemeente Dronten heeft zowel het beeldkwaliteitsplan als het bestemmingsplan voor Swifterbant-zuid ter besluitvorming aan de gemeenteraad aangeboden.

Door realiseren van 700 woningen biedt de nieuwbouwwijk in Swifterbant-zuid voldoende mogelijkheden voor de beoogde doelgroepen met zowel reguliere als innovatieve woonvormen. In het voortraject is door inwoners en gemeente veel geïnvesteerd in inwonersparticipatie voor het opstellen van de ruimtelijke hoofdstructuur. Het nu voorgestelde stedenbouwkundig plan is opnieuw besproken met de betrokkenen. Het aangeboden plan voldoet dan ook aan alle voorwaarden die zijn gesteld aan zowel ruimtelijke kwaliteit, aansluiting op de omgeving, duurzaamheid als woningaantallen.

Het plan moet onderdeel uitmaken van een ontwikkelovereenkomst die de gemeente wil aangaan met projectontwikkelaar BPD Vastgoedontwikkeling. Het sluiten van een ontwikkelovereenkomst is een essentiële voorwaarde voordat het bestemmingsplan door de gemeenteraad kan worden vastgesteld.  

Gerrit Jan Veldhoen, wethouder Ruimtelijke ontwikkeling, kijkt terug op een mooi en intensief traject: ‘Wanneer het bestemmingsplan is vastgesteld ligt er een go-moment om met de realisatie van Swifterbant-zuid aan de slag te gaan. De afspraken die met de ontwikkelaar gemaakt worden moeten ruimte bieden aan ingebrachte wensen vanuit Swifterbant, en rekening houden met ondernemers in de omgeving. Ik zie terug op een proces waarbij alle partijen constructief met elkaar aan tafel zaten, en zie uit naar een mooie ontwikkeling voor Swifterbant.’  

Geluidwerende rivierduin

Om de leefbaarheid van de wijk te optimaliseren en omliggende bedrijven niet te belemmeren is voorgesteld om, naast geluidwerend maatwerk, o.m. een gunstige ligging van gevels in te passen en door aanleg van een geluidwerende rivierduin de wijkgrenzen geluidluw te maken.

Voor de nieuwe wijk is nodig dat de Biddingweg en Bisonweg opnieuw worden ingericht.

Om de ruimtelijke kwaliteit in de praktijk zo goed mogelijk te begeleiden wordt geadviseerd om voor Swifterbant-Zuid een specifiek Ruimtelijk Kwaliteitsteam in te stellen. Een kwaliteitsteam beoordeelt niet alleen, maar denkt mee in oplossingen en geeft voorlichting en uitleg over te koesteren kwaliteiten en Inwonersparticipatie.

De raad is voorgesteld een ruimtelijk kwaliteitsteam in te stellen en over te gaan tot een Stedenbouwkundig Plan voor de verdere uitwerking van de nieuwe wijk. Na vaststelling door de gemeenteraad ligt het plan zes weken ter inzage. De gemeenteraad agendeert Swifterbant-zuid naar verwachting in maart.

Alle documenten vindt u op de website van de gemeenteraad.