Gemeenteraadsverkiezingen 2022

Deze pagina informeert u over de komende verkiezingen. Algemene informatie over de verkiezingen vindt u op de pagina van verkiezingen.

Op woensdag 16 maart 2022 worden er gemeenteraadsverkiezingen gehouden. Op 14 en 15 maart 2022 is het mogelijk om vervroegd te stemmen.

Vindt u het leuk om als vrijwilliger een bijdrage te leveren aan het democratische verkiezingsproces? U kunt zich via deze link aanmelden als stembureau lid. Voor vragen of meer informatie kunt u een mail sturen naar verkiezingen@dronten.nl

Om te worden ingezet als stembureau lid of teller moet u:

 • 18 jaar of ouder zijn;
 • niet zijn uitgesloten van het kiesrecht;
 • bereid zijn om met succes een korte opleiding te voltooien;
 • geen kandidaat zijn bij deze gemeenteraadsverkiezingen.

U ontvangt een onkostenvergoeding. Voor eten en drinken wordt gezorgd.

Bij de gemeenteraadsverkiezingen kiest u de leden van de gemeenteraad.

De gemeenteraad is het hoogste bestuursorgaan van de gemeente. De raadsleden bepalen het beleid van de gemeente op de belangrijkste punten. Bijvoorbeeld onderwijs, nieuwbouw of de hoogte van de belastingen. Andere taken van de raadsleden zijn:

 • controleren of het college van burgemeester en wethouders het beleid goed uitvoert;
 • de begroting maken en het financiële jaarverslag van de gemeente controleren;
 • contact houden met inwoners van de gemeente.

De wethouders worden benoemd door de gemeenteraad. De burgemeester door de regering, maar de gemeenteraad heeft hierbij een belangrijke stem.

Het college van burgemeester en wethouders (B&W) is verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur van de gemeente. De burgemeester is voorzitter van de gemeenteraad en van het college van B&W.

In de tweede week van februari 2022 wordt bekend gemaakt op welke politieke partijen en kandidaten gestemd kan worden. Deze kandidatenlijst wordt gepubliceerd op deze pagina en de gemeentepagina van het huis-aan-huis blad. Ook worden de kandidatenlijsten uiterlijk een week voor de verkiezingen thuisbezorgd en aangeboden op het gemeentehuis.

Om te mogen stemmen voor de gemeenteraad geldt dat de kiezer:

 • op de dag van de kandidaatstelling, maandag 31 januari 2022, moet staan ingeschreven in de basisregistratie personen van de gemeente;
 • niet mag zijn uitgesloten van het kiesrecht;
 • op de verkiezingsdag 18 jaar of ouder is;
 • de Nederlandse nationaliteit heeft of de nationaliteit van een van de EU-lidstaten.

Niet-Nederlandse inwoners van 18 jaar of ouder die in de gemeente wonen en die geen EU-burger zijn, mogen ook stemmen als zij op de dag van kandidaatstelling:

 • een geldige verblijfstitel hebben (op grond van Vreemdelingenwet 2000 art. 8 onder a, b, c, d, e of I);
 • een onafgebroken periode van vijf jaar legaal in Nederland staan ingeschreven en in al die tijd in het bezit waren van een verblijfsdocument (zoals hiervoor bedoeld of een document op grond van artikel 3 of artikel 6 van de Wet toelating en uitzetting BES) of;
 • niet-EU-burger zijn, in dienst van een internationale organisatie of in dienst van een andere staat.

De stembureaulocaties worden uiterlijk 14 dagen voor de verkiezingsdag definitief bekend gemaakt. Dit gaat via de gemeentepagina van het huis-aan-huis blad, de thuisbezorgde kandidatenlijst en deze pagina. Dit zijn de te verwachten stembureaulocaties (onder voorbehoud van wijzigingen):

 

Vervroegd stemmen op maandag 14 en dinsdag 15 maart 2022

De Meerpaal 

De Rede 80

8251 EX

Dronten

Kerkrcentrum De Voorhof

Akkerhof 3

8256 BK

Biddinghuizen

Dorpshuis De Steiger

De Heraldiek 2

8255 DM

Swifterbant

Gemeentewerf Drive-in

De Reest 3

8253 PW

Dronten

       

Stemmen op woensdag 16 maart 2022

 

 

De Meerpaal 

De Rede 80

8251 ER

Dronten

Kantine Sportvereniging Reaal

Muntmeesterdreef 2

8253 BA

Dronten

Sportzaal De Beurs

Beursplein 4

8253 EA

Dronten

Remise brandweerkazerne

Installatieweg 36

8251 KP

Dronten

Kerkcentrum De Ark

De Oost 54

8251 CV

Dronten

Ontmoetingskerk

De Ketting 20

8251 LD

Dronten

Sportzaal De Landing

Lancasterdreef 63

8251 TJ

Dronten

Clubhuis Golfresidentie

Golfresidentie 129

8251 NS

Dronten

Sportzaal De Stal

De Barrage 6

8252 GW

Dronten

Kekrcentrum De Voorhof

Akkerhof 3

8256 BK

Biddinghuizen

Mimar Sinan Moskee

Klaversingel 93

8256 BX

Biddinghuizen

Dorpshuis De Steiger

De Heraldiek 2

8255 DM

Swifterbant

Kerkcentrum De Hoeksteen

De Poort 19

8155 AA

Swifterbant

In week acht (21 tot en met 26 februari 2022) wordt uw stempas thuisbezorgd.
Heeft u op 2 maart 2022 nog geen stempas ontvangen of is deze beschadigd of zoekgeraakt? Dan kan er een vervangende stempas worden aangevraagd. 

Dit kan snel en makkelijk digitaal. Een vervangende stempas kan ook op afspraak aan de burgerzaken balie worden aangevraagd.  Dit kan uiterlijk tot en met 11 maart 2022, 17.00 uur in de gemeente waar de kiezer als kiesgerechtigde is geregistreerd.

Er kan nu niet meer met de oude stempas worden gestemd. Deze wordt ongeldig verklaard.

 

Het kan zijn dat een kiezer niet zelf kan stemmen. Dat kan komen door bijvoorbeeld werk, ziekte of vakantie. Deze kiezer kan dan een andere kiezer machtigen dit voor hem te doen door bij volmacht te stemmen.
Dit kan op twee manieren: met de stempas via een onderhandse volmacht of met een machtigingsformulier met schriftelijke volmacht. Zie de uitleg hierover op de algemene verkiezingspagina bij: Wat is een onderhandse volmacht en Wat is een schriftelijke volmacht?

Een onderhandse volmacht kan door de kiezer tot op de dag van de verkiezingen worden gegeven. Een schriftelijke volmacht kan vanaf februari tot 11 maart 2022 worden aangevraagd. Dit kan snel en makkelijk digitaal of schriftelijk met aanvraagformulier L8. Het kan ook per e-mail met aanvraagformulieren G1 en G2. Het verzoek moet worden gedaan in de gemeente waar de kiezer als kiesgerechtigde is geregistreerd.

De persoon die wordt gemachtigd moet kiesgerechtigd zijn in de gemeente Dronten.
Hij mag maximaal twee volmacht stemmen uitbrengen. Dit moet gelijktijdig met het uitbrengen van zijn eigen stem. Het mag niet op twee verschillende momenten.

Alle stembureaus zijn toegankelijk voor mensen met een lichamelijke beperking. Er zijn geen belemmeringen of obstakels en bij elk stembureau zijn gehandicapten parkeerplaatsen. Op elk stembureau is een loep met leeslampje en een kandidatenlijst met groot lettertype aanwezig. In elk dorp van de gemeente is tijdens de verkiezingen één kandidatenlijst in braille beschikbaar. Er wordt één gebarentolk ingezet, die u vooraf kunt reserveren.

In verband met het stemgeheim mag er in principe maar één persoon tegelijk in een stemhokje zijn.

Als een kiezer wegens een lichamelijke handicap hulp nodig heeft bij het stemmen, dan kan hij hulp krijgen van een door hemzelf aangewezen persoon of van een lid van het stembureau. Hulp aan kiezers met een verstandelijk beperking is niet toegestaan volgens de Kieswet. Er kan aan een lid van het stembureau vooraf wel altijd om informatie of uitleg over het stemproces worden gevraagd.

Wie niet zelf kan stemmen, kan iemand anders machtigen om te stemmen. Meer informatie hierover vindt u bij de vraag: kan iemand anders voor mij stemmen?

Wilt u de braille kandidatenlijst vooraf raadplegen of de gebarentolk reserveren? Neem dan contact op met het projectteam verkiezingen via verkiezingen@dronten.nl of telefoonnummer 14 0321.

Als de omstandigheden dit nodig maken worden er aanvullende maatregelen genomen om de verkiezingen op een verantwoorde en veilige manier te laten verlopen.

Alle informatie en belangrijke data voor de kandidaten en politieke partijen die zich verkiesbaar willen stellen voor de komende gemeenteraadsverkiezingen in Dronten vindt u in deze brochure.

Van 3 tot en met 31 januari 2022 worden de politieke groeperingen, die nog geen zetel in de gemeenteraad hebben maar wel mee willen doen met de komende verkiezingen, in de gelegenheid gesteld om ondersteuningsverklaringen af te leggen op het gemeentehuis. U mag hiervoor een afspraak maken.

U moet hiervoor het formulier ondersteuningsverklaring H4 gebruiken.

Na afloop van de verkiezingen worden op elk stembureau de uitgebrachte stemmen door de stembureauleden geteld. Deze stemopneming is openbaar. Alle gegevens worden genoteerd in een proces-verbaal. Afschriften van deze processen-verbalen worden drie maanden ter inzage gelegd in het gemeentehuis.

De gemeenteraad van Dronten telt 27 zetels. De kiezer heeft zijn stem uitgebracht op een kandidaat van een politieke partij. Hoe meer stemmen op de kandidaten van een partij zijn uitgebracht, hoe meer zetels een partij krijgt. Elke zetel is een plek in de gemeenteraad van de gemeente. De kandidaten met de meeste stemmen komen als raadslid in de gemeenteraad.

Op 21 maart 2022 10.00 uur wordt in een openbare zitting van het gemeentelijk centraal stembureau de uitslag van de verkiezingen vastgesteld. De verkiezingsuitslag is tot drie maanden na de verkiezingen te raadplegen op de website van de gemeente. Op 30 maart 2022 wordt de nieuwe gemeenteraad geïnstalleerd.