Bomen in Dronten

In gemeente Dronten staan ongeveer 18.650 gemeentelijke bomen. In 2020 waren dat ruim 400 verschillende soorten. Wij planten, verzorgen en beschermen deze bomen.

Bomen zijn belangrijk

Ze zorgen voor een fijne omgeving en een prettig klimaat voor iedereen die in de gemeente woont en werkt. En ook voor vakantiegangers en dagjesmensen die naar onze gemeente komen. Daarom zijn wij zuinig op onze bomen. U leest in het document De bomen van Dronten meer over hoe wij onze bomen verzorgen.

Loop ook eens de bomenroute!

Deze route van vijf kilometer gaat langs 27 verschillende boomsoorten. Een leuke en gezonde wandeling!

 

Bij nieuwe ontwikkelingen, beheer en onderhoud en klachten over bomen hanteren wij de volgende uitgangspunten:

 1. Bomen horen thuis in elke straat. Ze zijn beeldbepalend voor de dorpen, bepalen de identiteit van de straat en zijn belangrijk omdat ze waarde toevoegen; ze verkoelen, zorgen voor schone lucht, slaan CO2 op, bufferen water, breken de wind en leveren voedsel en beschutting aan insecten, vogels en andere dieren. Dieren gebruiken boomstructuren om naar andere gebieden te gaan. Mensen voelen zich gezonder in een groene omgeving. Bomen hebben ook een economische waarde; de waarde van woningen in een boomrijke omgeving stijgt en ze dragen bij aan een aantrekkelijk vestigingsklimaat.
 2. Bomen kunnen overlast veroorzaken zoals schaduw, bladeren of allergische reacties. Hoewel overlast heel vervelend is, gaat het algemeen belang voor het individuele belang. Bomen mogen dus een bepaalde mate van overlast veroorzaken. Als ingrijpen toch noodzakelijk is, wordt bekeken of de overlast beperkt kan worden zonder dat de boom verwijderd hoeft te worden. 
 3. Bomen krijgen in Dronten de ruimte die nodig is om groot en oud te worden, want hoe ouder en hoe groter de boom wordt, hoe waardevoller zijn bijdrage is aan het groene dorp. We willen dus voldoende grote, oude bomen in de dorpen.
 4. Bomen in de groenstructuren (zie de groene kaart) en waardevolle bomen zijn beeldbepalend voor de dorpen en worden extra beschermd. Het behoud van deze beeldbepalende structuren en waardevolle bomen gaat vóór individuele belangen.
 5. Hoe dichter een boom in de woonomgeving van mensen (hofjes, woonstraten) staat, hoe meer invloed bewoners hebben op het behoud of verwijderen van een boom. Voor bomen in de groenstructuren (zie de groene kaart) neemt de invloed van bewoners af.
 6. Variatie in soort, vorm en bloeiperiode van bomen versterkt de beleving van het groen en verhoogt de biodiversiteit, zodat er plek is voor meer verschillende soorten planten en dieren.
 7. De gemeente werkt aan de veiligheid en gezondheid van de bomen in de dorpen. Hiervoor is onderhoud noodzakelijk: we inspecteren, snoeien en onderhouden onze bomen.

Overlast

Bomen leveren op meerdere gebieden toegevoegde waarde. Dit neemt echter niet weg dat inwoners ook overlast van gemeentelijke bomen kunnen ervaren. In het ‘beoordelingskader overlast gemeentelijke bomen’ is inzichtelijk gemaakt welke typen overlast kunnen worden ervaren, wat gedaan kan worden om de overlast te beperken en wat het standpunt van de gemeente is t.a.v. deze overlast.

Wanneer een inwoner een klacht heeft over een gemeentelijke boom en deze wil laten kappen, dan kan hij daarvoor een verzoek bij de gemeente indienen. De gemeente bepaalt na een zorgvuldige weging hoe ze omgaat met dergelijke verzoeken van bewoners en instanties.

Bij de beoordeling van een verzoek om een boom van de gemeente te kappen maken wij een afweging tussen de boomstatus (i.r.t. de groenstructuren en boomstructuur) en de mate van overlast. Het algemeen belang wordt afgewogen tegen het individueel belang. Er vindt in principe geen kap plaats van bomen die deel uitmaken van de hoofdgroenstructuur, wijkgroenstructuur en/of boomstructuur (zie de groenekaart).

Uitzondering hierop zijn bomen die:

 • Ziek of dood zijn;
 • Slecht groeien of slechte groeiomstandigheden hebben;
 • Een gevaar vormen voor de omgeving;
 • Onderdeel uitmaken van een dunning;
 • Goedgekeurde bouwactiviteiten in de weg staan;
 • Bij een reconstructie of renovatie in de weg staan.

Mag ik zomaar een eigen boom kappen?

Elke gemeente mag zelf bepalen of u hiervoor een omgevingsvergunning nodig heeft. Dit staat in de Algemeen plaatselijke verordening (APV).

Binnen de bebouwde kom

In de gemeente Dronten is géén kapvergunning nodig voor het kappen van bomen binnen de bebouwde kom. Met uitzondering van een 8-tal bijzondere bomen. Deze bomen zijn terug te vinden in de kaart ‘waardevolle particuliere bomen’ . Komt uw boom op deze bijzondere bomenlijst voor? Vraag dan via het Omgevingsloket Online een omgevingsvergunning aan voor het kappen van de boom. Deze aanvraag kan alleen worden gedaan door de eigenaar van de boom, of met toestemming van de eigenaar. Komt uw boom niet voor op deze lijst dan mag u de boom vergunningsvrij kappen.

Buiten de bebouwde kom

Voor het buitengebied geldt een andere regelgeving. Als het bomen zijn die in de tuin staan dan mogen ze zonder vergunning gekapt worden. Als de bomen onderdeel uitmaken van de erfsingel (dus aan de randen van het erf staan) is er wél een vergunning nodig. In het bestemmingsplan buitengebied is namelijk een verbod opgenomen voor het kappen van (delen van) de erfsingels. U vraagt dan een vergunning aan via het Omgevingsloket Online. U kiest dan voor de activiteit: “werk of werkzaamheden uitvoeren”. Het snoeien van de bomen in de erfsingel is wel vergunningvrij.

Aanvullende voorwaarden

De gemeente kan aan de omgevingsvergunning aanvullende voorwaarden verbinden, zoals een herplantplicht. De gemeente kan ook een termijn stellen waarbinnen moet worden voldaan aan de herplantverplichting. Valt de houtopstand onder werking van de Boswet, dan moet u het kappen melden bij de Dienst Regelingen.

Weigeringsgronden

De redenen op grond waarvan de gemeente een vergunning kan weigeren, zijn:

 • De natuurwaarde van de houtopstand;
 • De landschappelijke waarde van de houtopstand;
 • De waarde van de houtopstand voor stads- en dorpsschoon;
 • De beeldbepalende waarde van de houtopstand;
 • De cultuurhistorische waarde van de houtopstand;
 • De waarde voor de leefbaarheid van de houtopstand.

Bij een aanvraag van een omgevingsvergunning zal de gemeente het belang van bovenstaande punten met elkaar afwegen. Dit kan ertoe leiden dat een waardevolle boom toch gekapt wordt als hij bijvoorbeeld dreigt om te waaien.

Wat hebt u nodig?

Bij het aanvraagformulier stuurt u een verklaring mee waarin duidelijk wordt beschreven:

 • Het soort en het aantal te kappen bomen;
 • De plaats van de te kappen bomen;
 • De reden voor het kapverzoek.

Doet u de aanvraag namens de eigenaar van de bomen? Dan stuurt u ook de schriftelijke toestemming van de eigenaar mee. Vraagt u een omgevingsvergunning voor het kappen aan, dan kunnen derden bezwaar maken tegen de eventuele vergunningverlening. Overleg eerst met omwonenden of zij bezwaar hebben tegen het kappen van een boom.