Collectevergunning aanvragen

Het is verboden om zonder vergunning of melding een openbare inzameling van geld of goederen te houden of een intekenlijst daarvoor aan te bieden. Wilt u een vergunning aanvragen of een melding doen? Dien tenminste vier weken van te voren een aanvraag hiervoor in.

Aanvragen

Uiterlijk vier weken voordat u een collectevergunning nodig heeft, vult u het formulier Aanvraag collectevergunning  in.

Voor informatie over landelijke collectes raadpleegt u het landelijk collecterooster. Voor de lokale collectes raadpleegt u het gemeentelijke collecterooster. Beide collecteroosters vindt u op de website van het Centraal Bureau Fondsenwerving.

In een aantal gevallen kan worden volstaan met een melding. Daarvoor moet worden voldaan aan de volgende voorwaarden:

  • de inzameling duurt niet langer dan een dag;
  • per dorpskern zijn niet meer dan twee inzamelingen gemeld voor die dag;
  • de inzameling heeft betrekking op een lokaal goed doel of wordt georganiseerd door een inwoner of lokale organisatie;
  • de organisator heeft tenminste tien werkdagen voorafgaand aan de inzameling daarvan melding gedaan met het vastgestelde formulier.

Bij een inzameling gelden, zowel bij een vergunning als een melding, de volgende regels:

  • de inzameling vindt plaats tussen 08.00 uur en 21.00 uur;
  • de inzameling vindt niet plaats op zon- en feestdagen;
  • de collectanten zijn minimaal zestien jaar oud;
  • de collectanten dragen zichtbaar een legitimatiebewijs met hun naam.