Vergunning aangevraagd in 2023?

Heeft u een vergunning gekregen of ingediend vóór 1 januari 2024? Als u al een vergunning heeft gekregen, blijft deze gewoon geldig. U hoeft niets te doen. Moet de gemeente de aanvraag nog behandelen, dan gebeurt dat in principe volgens het oude recht.

Bent u van plan om uw woning of bedrijf te (ver)bouwen? Of wilt u bijvoorbeeld een boom kappen of een dakkapel aanbrengen? De wetgeving is per 1 januari 2024 gewijzigd en daarmee verandert de manier waarop u een aanvraag indient. Vanaf nu vraagt u een vergunning aan via Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO), Digitaal Stelsel Omgevingswet.

Na de aanvraag ontvangt u een ontvangstbevestiging en publiceren wij uw aanvraag op de website van de overheid. Vervolgens beoordelen we uw aanvraag inhoudelijk en toetsen we uw aanvraag. Wij toetsen o.a. het geldende bestemmingsplan, de welstandsnota en het bouwbesluit. Als er stukken missen, nemen we contact met u op. Tijdens de behandeling van uw aanvraag laten wij u weten of er wel of niet een omgevingsvergunning wordt verleend. U ontvangt hiervoor een besluit met de vergunning/weigering. Wij publiceren dit besluit ook op de website van de overheid. U ontvangt ten slotte de factuur voor afrekening van de verschuldigde leges die staan aangegeven in het besluit. De kosten voor een omgevingsvergunning hangen af van het soort activiteit waar u de vergunning voor aanvraagt. Het volledige overzicht vindt u in onze legesverordening 2023.

Beslist de gemeente niet binnen de termijn bij een reguliere procedure (acht weken)? Wij kunnen eenmalig de beslistermijn verlengen met zes weken. Als wij deze termijnen overschrijden, dan wordt de vergunning automatisch (van rechtswege) verleend. Dit geldt niet bij de uitgebreide procedure van 26 weken.

Als gemeente controleren wij of er gebouwd wordt volgens de bouwtechnische voorschriften. Ook controleren wij op veiligheid en of er gebouwd is of wordt volgens de verleende vergunning. Heeft u vragen, opmerkingen of heeft een klacht? Geef het door aan de gemeente via het contactformulier.