Windmolenbeleid gemeente Dronten

Het Regioplan Wind is tot stand gekomen in samenspraak met de gemeenten Lelystad, Dronten en Zeewolde, provincie Flevoland en de ministeries van Economische Zaken en Infrastructuur en Milieu. Het plan legt vast in welke 4 deelgebieden de initiatiefnemers een samenhangend plan voor een windenergiepark kunnen ontwikkelen. Het gaat om de projectgebieden Noord, Zuid, Oost en West die gezamenlijk de gemeentes Lelystad, Dronten en Zeewolde vormen. Ook biedt het Regioplan de kaders waarbinnen samenwerkende initiatiefnemers een windmolenpark mogen ontwikkelen. Dit zijn kaders over de plaatsingszones, de mogelijkheden voor financiële participatie, de verplichte sanering van oude molens, en de verplichte gebiedsgebonden bijdrage. Ook geeft het Regioplan richtlijnen waaraan de projectuitvoering moet voldoen, zoals het bieden van ruimte voor planparticipatie.

Met het Regioplan zijn de uitgangspunten en ambities uit ons gemeentelijk windmolenbeleid uitgewerkt en regionaal verankerd. Het Regioplan vervangt het gemeentelijk windmolenbeleid “Dronten maakt ruimte voor Wind” dat op 26 januari 2012 door de gemeenteraad is vastgesteld. De eerder vastgestelde pijlers landschappelijke kwaliteit en brede participatie blijven bij de projectuitwerking onverminderd van belang.

Deelgebieden binnen het Regioplan Wind
Binnen de kaders van het Regioplan kunnen samenwerkende initiatiefnemers onder regie van de windverenigingen per deelgebied hun projecten uitwerken en realiseren. De samenwerkende initiatiefnemers zullen binnen de kaders van het Regioplan één plan uitwerken voor de realisatie van windmolens in het betreffende deelgebied. In dit plan zijn de nieuwbouw, de sanering en de participatie in samenhang uitgewerkt.

Op de gebiedskaart kunt u zien wat de deelgebieden Noord, Zuid, West en Oost zijn. Meer informatie over Regioplan Wind vindt u op de website van provincie Flevoland.Windplan Blauw is de werktitel voor het windpark Flevoland Noord. Het gaat om de ontwikkeling van het windpark van circa 250 MW in de noordwesthoek van Flevoland (gemeenten Dronten en Lelystad) ook wel aangeduid als projectgebied Noord in het Regioplan.
Gelijktijdig wordt een plan uitgewerkt om de huidige windmolens op termijn te saneren. De nieuwe windmolens worden in lijnen (de zogenaamde lijnopstelling) geplaatst. De initiatiefnemers van het Windpark zijn windvereniging SwifterwinT en Nuon, die onder de naam Windplan Blauw nauw samenwerken met gemeenten Dronten en Lelystad, de provincie Flevoland en het Rijk.

Meer informatie vindt u op de website van Windplan Blauw en de website van SwifterwinT.

 

Windkoepel Groen (WKG) werkt aan de ontwikkeling van Windplan Groen, in het oostelijk deel van de provincie Flevoland (gemeenten Dronten en Lelystad). WKG is een samenwerking van meerdere windparken in dit gebied. Samen met de overheden maken zij één Windplan Groen. Het Windplan Groen moet ervoor zorgen dat er nieuwe lijnopstellingen komen in de toegewezen nieuwe plaatsingszones en dat de huidige windmolens in dit deel van de provincie worden vervangen door windmolens met meer vermogen. Met deze strategie worden verschillende doelstellingen bereikt: een duurzamere energiehuishouding, een mooier landschap en een sterkere economie.

In eerste aanzet wordt uitgegaan van het opstellen van ongeveer 90 windturbines, die samen goed zijn voor tussen de 300 en 400 MW opgesteld vermogen. Om dit te kunnen realiseren binnen de kaders uit het Regioplan, is er ook een saneringsopgave van ca. 135 MW aan opgesteld vermogen.
Doelstelling: stroomproductie 750 miljoen kWh en vermeden CO2 uitstoot: 395.000 ton.
Belangrijke voorwaarde bij het ontwikkelen van het plan is het aanbieden van participatieruimte aan bewoners uit het buitengebied en de kernen in het gebied.

De realisatie van grootschalige windenergie op land is een belangrijke bouwsteen in de nationale opgave om Nederland over te laten stappen van fossiele naar hernieuwbare energie. De nationale taakstelling voor de ontwikkeling van windmolenparken is uitgesplitst naar taakstellingen per provincie. De samenwerkende overheden in Zuidelijk en Oostelijk Flevoland hebben besloten om de handen ineen te slaan en één gezamenlijk kader op te stellen om sturing te krijgen en te houden bij de lokale invulling van deze Rijksopgave. Dit was het Regioplan. Zo hebben we geborgd dat bij de uitwerking van de windmolenplannen niet alleen naar voldoende opwekcapaciteit en de technische en economische uitvoerbaarheid wordt gekeken, maar ook regionale belangen op het gebied van
landschappelijke kwaliteit, de verdeling van lusten en lasten, hinder voor de omgeving en het bieden van een impuls aan de lokale economie, een volwaardige plaats krijgen in de belangenafweging.

Het Dronter beleid op windenergie is vastgelegd in het ‘Regioplan Windenergie Zuidelijk en Oostelijk Flevoland’. Het beleid (richting, kaders en randvoorwaarden) in dat plan is tot stand gekomen in samenwerking met de gemeenten Lelystad en Zeewolde en de provincie Flevoland. Dronten, Zeewolde, Lelystad en de provincie hebben het Regioplan in de zomer van 2016 vastgesteld als hun beleid (structuurvisie). In het Regioplan is beschreven hoe en binnen welke randvoorwaarden initiatiefnemers in de vier onderscheiden projectgebieden een plan voor een windmolenpark kunnen ontwikkelen en realiseren. Het gaat om de projectgebieden Noord, Zuid, Oost en West die die samen de windplannen van de gemeentes Lelystad, Dronten en Zeewolde vormen. In het Regioplan zijn spelregels over de plaatsingszones, de mogelijkheden voor financiële participatie door inwoners, de sanering van bestaande molens, en de afdracht van een gebiedsgebonden bijdrage opgenomen.

Voor het ruimtelijk-planologisch mogelijk maken van de windplannen in Dronten is, vanwege de omvang van meer dan honderd Megawatt, de Rijksoverheid het bevoegd gezag. Dit betekent dat niet de gemeente, maar het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat een ‘Rijksinpassingsplan’ opstelt – vergelijkbaar met een gemeentelijk bestemmingsplan. In de Rijksinpassingsplannen worden de concrete planregels, toelichting en kaartverbeelding die de bouw van de windparken Noord, Zuid, Oost en West mogelijk maken, opgenomen. Belangrijke besluiten worden genomen door een stuurgroep waarin bestuurders van de ministeries, de provincie, de gemeenten en de initiatiefnemer zijn vertegenwoordigd. Het Regioplan is geaccepteerd als een belangrijke leidraad. De gemeente heeft in deze samenwerking dus een belangrijke stem, maar geen beslissingsbevoegdheid. De gemeente verleent de Omgevingsvergunning van de te realiseren windmolens op basis van de Rijksinpassingsplannen. De gemeente zal ook handhaven of de gestelde regels uit het Rijksinpassingsplan en de omgevingsvergunning worden nageleefd, bijvoorbeeld op het gebied van slagschaduw, geluid en verlichting.

Door de samenwerking met het Rijk en de initiatiefnemers vanuit de kaders en ambities van het Regioplan is het nodige bereikt. Zo is er de nodige inspanning verricht om te zorgen dat turbines op ruimere afstand van de woonkernen worden gerealiseerd dan strikt wettelijk noodzakelijk is. Ook worden er voorzieningen in het Rijksinpassingsplan opgenomen waarmee hinder als gevolg van geluid en slagschaduw worden beperkt. Daarnaast is er een grote focus op de landschappelijke inpassing van de turbines – het is immers een gezamenlijk Flevolands doel om het huidige rommelige windmolenlandschap te optimaliseren en de nieuwe turbines in lijn met het landschap te plaatsen. Tenslotte is bereikt dat voor alle windparken een gebiedsgebonden bijdrage komt voor de kwaliteitsverbetering
in de omgeving en worden alle bewoners in de gelegenheid gesteld financieel te participeren in de windparken.

Vanaf 2013 tot de vaststelling in de zomer van 2016 is door gemeenten en provincie gewerkt aan het Regioplan Windenergie Zuidelijk en Oostelijk Flevoland. In deze periode zijn diverse momenten geweest van communicatie waarbij informatie is gedeeld en opgehaald.

Er zijn informatiebijeenkomsten georganiseerd, raadsvergaderingen en besluiten geweest en er hebben openbare inspraakperiodes plaatsgehad. Via persberichten, websites en Facebook is de openbaarheid gezocht. Daarnaast is er gewerkt met een klankbordgroep van maatschappelijke organisaties. Vanaf zomer 2016 zijn, na vaststelling van het Regioplan, de procedures voor de Rijksinpassingsplannen voor Windplan Blauw en Windplan Groen opgestart. Telkens is er op drie momenten gecommuniceerd en geïnformeerd, in elk geval door het organiseren van informatiebijeenkomsten. Dat is bij de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD), bij het Voorkeursalternatief en het openbaar maken van het ontwerp Rijksinpassingsplan geweest.

Bij het eerste en derde moment is er mogelijkheid geweest tot het indienen van zienswijzen gedurende een periode van zes weken. Ook in deze fase heeft openbare besluitvorming door de gemeenteraad plaatsgevonden en is er gewerkt met een klankbordgroep van maatschappelijke organisaties om de plannen vorm te geven.

Denk mee over de gebiedsfondsen van de windparken

Windparken

In de gemeente Dronten komen nieuwe windparken. Dit zijn Windplan Groen en Windplanblauw. De windmolens die er nu al staan gaan deels weg en er komen nieuwe voor in de plaats. Er zullen straks minder molens zijn, maar ze zijn wel hoger en leveren meer energie op.

Gebiedsfondsen

Inwoners kunnen meeprofiteren van de windparken. Vanaf het moment dat de nieuwe turbines er staan, storten de eigenaren elk jaar een deel van de opbrengst van de windenergie in een fonds. Het geld is bedoeld voor projecten die het dorp beter maken. Van Windplanblauw komt er naar verwachting in 2023 voor het eerst geld beschikbaar, van Windplan Groen in 2024. Inwoners kunnen dan met ideeën komen voor projecten.

Het komende jaar wordt er een organisatie opgericht waar de fondsen straks in worden ondergebracht. Een onafhankelijk bestuur met een vertegenwoordiging van inwoners beheert dan de fondsen en neemt beslissingen over aanvragen voor projecten. De gemeente beslist dus niet over de projecten. De eigenaren van de windparken ook niet. De gemeente, Windplanblauw en Windplan Groen houden wel toezicht op het proces, en stellen vooraf de kaders en voorwaarden vast.

Meedenken

De gemeente werkt dit jaar samen met inwoners, Windplanblauw en Windplan Groen aan de voorbereidingen. In vier werkgroepen dachten inwoners mee over de organisatievorm en over de voorwaarden voor projecten. Inwoners uit de gemeente Dronten kunnen op een aantal ideeën van de werkgroepen reageren via een enquête.

Om zoveel geld gaat het 

Als alle molens er staan stort Windplan Groen ongeveer € 450.000 per jaar in een fonds. Voor Windplanblauw is het ongeveer € 300.000 per jaar. De looptijd is gelijk aan de exploitatieduur van de turbines, naar verwachting ongeveer 25 jaar. De exacte hoogte van de bedragen wordt bepaald op basis van de capaciteit van de turbines. Er is afgesproken dat elk windpark € 1050 per Megawatt opgesteld vermogen per jaar beschikbaar stelt. Zodra bekend wordt welk type turbines er komen, wordt duidelijk om hoeveel geld het precies gaat.

Meer informatie
Meer informatie over dit onderwerp? Neem contact op met Margo van Staveren, Kwartiermaker windfondsen. m.van.staveren@dronten.nl.

Voor de inwoners van de woonkernen wordt de mogelijkheid geboden om financieel te participeren bij de exploitatie van de windmolens. Kijk voor meer informatie hierover op de verschillende projectwebsites, zoals:
Windplan Blauw
Windplan Groen
Windpark Zeewolde

In het Regioplan zijn vier projectgebieden opgenomen. Het gaat om de projectgebieden Noord, Zuid, Oost en West. Projectgebied Noord is verenigd onder de naam ‘Windplan Blauw’. Projectgebied Zuid is verenigd onder de naam ‘Windpark Zeewolde’. Projectgebied Oost is verenigd onder de naam ‘Windplan Groen’. Projectgebied West is nog in de opstartfase van het project en heeft daarom nog geen officiële projectnaam. Omdat de windplannen in Flevoland tot nu toe allemaal rijkscoördinatieregelingen (RCR)
betreffen, is de belangrijkste informatie op de overkoepelende website van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) te vinden.

Daarnaast hebben de separate windplannen hun eigen projectwebsites.
Windplan Blauw
Windplan Groen
Windpark Zeewolde

De windmolens van windplannen Blauw en Groen komen voor het grootste deel op Dronter gebied te staan. Van windplan Blauw staat ook aanzienlijk deel op het grondgebied van Lelystad. De twee kaarten hieronder laten zien waar de turbines komen te staan. De naam zegt het al: Windpark Zeewolde, in projectgebied zuid, komt geheel in Zeewolde. Het nog te ontwikkelen initiatief in projectgebied West komt voor het merendeel op Lelystads grondgebied te staan.

Locaties Windmolens Windpark Blauw

Locaties windmolens Windpark Groen

Het aanvraagformulier tegemoetkoming planschade kunt u digitaal en schriftelijk indienen:

  • Per post aan: Gemeente Dronten t.a.v. College van burgemeester en wethouders Postbus 100 8250 AC Dronten o.v.v. aanvraag Tegemoetkoming Planschade Windpark;
  • Per email aan: windparken@dronten.nl.

Planschade windplannen
In de gemeente Dronten zijn locaties aangewezen voor het plaatsen van windturbines. In de gemeente Dronten gaat het om 50 windturbines van Windplanblauw en 86 van Windplan Groen. De bestaande windturbines worden gesaneerd. Geen beroep meer mogelijk Tegen het (Rijks)inpassingsplan WindplanBlauw en Windplan Groen is beroep ingesteld. De Raad van State heeft op 6 november 2019 uitspraak gedaan voor Windplan Blauw en op 16 september 2020 voor Windplan Groen. De Raad van State heeft nagenoeg alle beroepen die zijn ingediend tegen het Rijksinpassingsplan en de omgevingsvergunningen ongegrond verklaard. Hiermee zijn de inpassingsplannen voor de beide windparken onherroepelijk. Er is geen beroep meer mogelijk.

Planschade
Bent u eigenaar van een woning of (bedrijfs-)pand in de buurt van het windpark? Als u denkt schade te lijden door Windplanblauw dan kunt u tot uiterlijk 6 november 2024 een planschadevergoeding vragen. Denkt u schade te lijden door Windplan Groen? Dan kunt u tot uiterlijk 16 september 2025 een planschadevergoeding vragen. Het gaat dan om een tegemoetkoming in de schade door waardedaling van de woning.

Aanvraag
Alle aanvragen worden behandeld door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). De tegemoetkoming moet worden aangevraagd met een formulier dat is te downloaden vanaf de website van de RVO. Het formulier moet volledig ingevuld, ondertekend en voorzien van de gevraagde bijlagen bij de gemeente Dronten worden ingeleverd. Dat kan door het aanvraagformulier en bijlagen per email te versturen aan windparken@dronten.nl of u kunt het sturen naar: Gemeente Dronten College van burgemeester en wethouders Postbus 100 8250 AC Dronten.

De gemeente stuurt uw schriftelijke aanvraag ter behandeling door naar de RVO. U krijgt van de gemeente en van RVO een ontvangstbevestiging. Procedure RVO behandelt de aanvraag volgens de daarvoor geldende richtlijnen (Beleidsregel advisering planschadeverzoeken). Zo schakelt zij een onafhankelijk planschadeadviesbureau in om te onderzoeken of er sprake is van planschade en wat de hoogte van die schade is. Een adviseur van dat bureau neemt met u contact op zodat u een toelichting kan geven. U krijgt ook een concept van het advies waarop u schriftelijk kan reageren. Op basis van het definitieve advies wordt een besluit genomen op uw verzoek. Deze procedure kan bijna een jaar in beslag nemen. Tegen het besluit kan bezwaar en beroep worden ingesteld. Het bedrag van een toegekende tegemoetkoming in planschade komt voorrekening van de initiatiefnemers van het windpark. De uitkomst van het onderzoek, het advies en het besluit kan per situatie verschillen. Over de hoogte van eventuele planschadevergoedingen kan geen voorspelling worden gedaan. Uit toegekende planschadevergoedingen bij andere windparken in Nederland kan wel geconcludeerd worden dat de bedragen niet hoog zijn.

Meer weten over de procedure? Kijk dan op de website van de RVO. Kosten Wettelijk is vastgelegd dat u voor het in behandeling nemen van de aanvraag € 300,- moet betalen. Daarover krijgt u bericht van de RVO. Wanneer planschade wordt toegekend krijgt u dit bedrag terug. Als er geen planschade wordt toegekend niet.