Meepraten over gemeentelijk en sociaal gemeenschappelijk beleid

Wij ondersteunen de mensen in onze gemeente die hulp nodig hebben. Bijvoorbeeld door mensen zonder werk een uitkering te geven. Of door zieke mensen hulp bij het huishouden te bieden. En zo doen we nog veel meer. Al die ondersteuning noemen wij het ‘Sociaal Domein’. Binnen het Sociaal Domein vallen alle besluiten die we nemen op grond van de Jeugdwet, de Participatiewet en de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015. Wilt u meedenken over ons beleid voor het Sociaal Domein? Dat kan! Neem hiervoor contact op met de Adviesraad Sociaal Domein.

De adviesraad vertegenwoordigt de inwoners van de gemeente Dronten en adviseert namens hen gevraagd en ongevraagd het college van burgemeester en wethouders over het sociaalmaatschappelijk beleid. Dat omvat alles wat te maken heeft met de Jeugdwet, de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) en de Participatiewet. Indirect zijn ook armoede en eenzaamheid onderwerpen die de aandacht hebben van de ASD.

In de praktijk komt het er op neer dat ze over de schouder meekijken met de gemeente Dronten als het gaat om zaken waar de inwoners mee te maken krijgen die hulpmiddelen en/of ondersteuning nodig hebben omdat ze beperkingen hebben. Die beperkingen kunnen lichamelijk zijn, geestelijk of allebei. Dat geldt voor alle inwoners van jong tot oud en van arm tot rijk. De verordeningen of beleidsstukken die in voorbereiding zijn en die daar direct of zijdelings mee te maken hebben worden door de ASD beoordeeld.

Wil je meer informatie over de ASD (Adviesraad Sociaal Domein) Dronten, dan kun je hiervoor contact opnemen via de secretaris@asd-dronten.nl of telefoon: 06 16608018, of kijk op de website van de Adviesraad.

Wij zijn verplicht om inwoners te betrekken bij ons beleid voor het Sociaal Domein. Daarom hebben we de Adviesraad Sociaal Domein (ASD) opgericht. We hebben ook opgeschreven:

 • hoeveel mensen er in de ASD mogen zitten;
 • en welke mensen in de ASD moeten zitten zodat de ASD zo goed mogelijk kan meedenken.

Dit hebben we opgeschreven in een verordening.

De Adviesraad Sociaal Domein (ASD) Dronten mag gevraagd en ongevraagd advies geven. Als er binnen de gemeente gewerkt wordt aan nieuwe plannen of stukken die te maken hebben met het Sociaal Domein of met toegankelijkheid in het algemeen is het de bedoeling dat de ASD wordt gevraagd om mee te kijken. Daarnaast mag de ASD ook te allen tijde ongevraagd adviseren. Dat laatste gebeurt vaak naar aanleiding van signalen vanuit de inwoners via de bij de ASD aangesloten organisaties/verenigingen.

Ter voorbereiding van een advies worden de vertegenwoordigers van aangesloten organisaties/verenigingen die in de adviesraad deelnemen betrokken.
Afhankelijk van het onderwerp wordt er een werkgroep gevormd die specifiek daarvoor informatie kan halen vanuit hun achterban. Dit om het advies zo goed mogelijk voor te bereiden en te onderbouwen.

Een advies moet door de gemeente worden meegenomen in de besluitvorming. Als het college de adviezen niet opvolgt, moet zij de ASD met goed onderbouwde argumenten informeren waarom het advies niet is overgenomen.

In de Adviesraad Sociaal Domein (ASD) zitten:

 • cliënten, mensen die onze hulp krijgen. Bijvoorbeeld iemand een jongere die jeugdhulp krijgt. Of iemand die begeleid werkt. Of iemand die bij de GGz loopt.
 • mensen die hulp geven. Dat doen zij vaak vanuit een organisatie. Van deze organisaties zit er iemand in de ASD:
  • de Meerpaal Welzijn;
  • stichting Onder Dak;
  • diaconieën;
  • burgers in de Knel;
  • FNV;
  • CNV;
  • de Herberg;
  • de Voedselbank;
  • IMpact;
  • Klankbordgroep GGz;
  • verschillende ouderenbonden.
 • een voorzitter en een secretaris. Deze twee mensen horen niet bij een organisatie. Ze zijn onafhankelijk.

Al deze mensen zitten als vrijwilliger in de ASD. Ze krijgen er geen geld voor. Alleen de secretaris krijgt wel een vergoeding voor zijn werk in de ASD.

Ja, dat kan! We hebben hiervoor een cliëntenpanel voor mensen vanaf achttien jaar en een jongerenpanel voor jongeren tussen de twaalf en achttien jaar.

Zo werken het cliëntenpanel en het jongerenpanel:

 • u meldt zich aan door een mail te sturen naar jeugdhulp@dronten.nl. Laat ons weten of u wilt deelnemen aan het cliëntenpanel of aan het jongerenpanel;
 • u ontvangt als deelnemer een paar keer per jaar een e-mail. Daarin kunt u uw mening geven over bepaalde thema’s;
 • minimaal 1 keer per jaar bent u welkom op een bijeenkomst voor alle leden van het cliëntenpanel. Voor het jongerenpanel is er een jongerenbijeenkomst.

Nee, de Adviesraad Sociaal Domein (ASD) behandelt geen individuele problemen. Maar speelt dit probleem bij meerdere inwoners? Dan is het wel iets waar de ASD mee aan de slag kan.

Wilt u naar aanleiding van dit artikel meer informatie over de ASD (Adviesraad Sociaal Domein) Dronten, dan kunt u hiervoor contact opnemen via secretaris@asd-dronten.nl of telefoon: 06 16608018, of u kunt terecht op de website van het ASD.