Terug naar het overzicht

Gemeenteraad stelt prioriteiten voor 2023 vast

Gezond en gelukkig wonen, een snel en flexibel aanbod van woningen, blijvend in contact komen met jongeren en een nieuwe visie op het landelijke gebied. Dat zijn de onderwerpen waar de gemeenteraad in 2023 onder eigen regie mee aan de slag gaat. Op 22 december stelt de raad hiervoor een jaaragenda voor het komende jaar vast. Deze jaaragenda is een verdere uitwerking van de Strategische Raadsagenda.

De gemeenteraad van Dronten werkt voor het eerst met een Strategische Raadsagenda. Ieder jaar wordt op de drie thema’s die daarin benoemd zijn een nadere invulling uitgewerkt in een jaaragenda.

Thema: Bestendig en duurzaam wonen
Voor de korte termijn wil de gemeenteraad wil  een daadkrachtige oplossing voor de huidige woningnood bieden. Dit kan door middel van snel te realiseren en flexibel in te zetten aanbod van woningen voor specifieke doelgroepen. Inwoners worden hierbij betrokken door een onderzoek naar woonwensen en (belemmeringen voor) doorstroming en kunnen meedenken over geschikte locaties. Voor de lange termijn wil de gemeenteraad het komende jaar in beeld brengen wat  (toekomstige) inwoners nodig hebben om gezond en gelukkig te kunnen wonen in hun eigen wijk en dorp. Het gaat dan bijvoorbeeld om voorzieningen, groen en betaalbaarheid.

Thema: Jong Dronten kan zich ontwikkelen
In 2023 wil de gemeenteraad in beeld krijgen hoe ze op een inspirerende en structurele manier wensen, ideeën en leef beelden van jongeren op kunnen halen. En hoe jongeren tegelijkertijd een klankbord kunnen zijn over besluitvorming die hen raakt. Mogelijke vormen die genoemd worden zijn een jongerenraad, klankbordgroepen op leeftijd en/of thema en een digitaal platform met jongerenpanel.

Thema: Toekomstbestendig landelijk gebied
De gemeenteraad wil regie houden over de toekomst van het landelijk gebied en in kunnen spelen op de trends en ontwikkelingen. Op basis van kennis over de huidige en toekomstige regelgeving gaat de raad in gesprek met het gebied door middel van werkbezoeken en schuurgesprekken. Ook ziet de raad inspiratiesessies voor zich over de toekomst van het landelijk gebied.

Strategische Raadsagenda
De gemeenteraad van Dronten heeft op 22 september 2022 voor het eerst een strategische raadsagenda vastgesteld voor deze raadsperiode. Ieder jaar worden de thema’s nader uitgewerkt in een jaaragenda. We kijken vol enthousiasme uit naar 2023 om deze Jaaragenda samen met zoveel mogelijk Drontenaren te gaan uitvoeren.  We zijn benieuwd naar de ideeën en bijdrages.

In gesprek over de jaaragenda 2023
Na afloop van de raadsvergadering van 22 december 2022 zijn inwoners en ondernemers van harte uitgenodigd om met leden van de gemeenteraad in gesprek te gaan over de jaaragenda 2023.

De raad vergadert voor het laatst dit jaar op 22 december vanaf 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.