Terug naar het overzicht

Geluidsmetingen vliegverkeer 2020: luchtvaartgeluid in 2020 sterk afgenomen

In 2020 vond er in de gemeente Dronten nauwelijks geluidshinder plaats van vliegtuiggeluid. Dat blijkt uit de rapportage over het gemeten vliegtuiggeluid in de periode 1 januari 2020 – 31 december 2020. Dit rapport sluit aan op de rapportage over de voorgaande gebruikersjaren. De geluidsbelasting op basis van metingen is bij alle meetpunten 40,3 dB Lden of lager.

Waar doen wij dit voor?

Door geluidsmetingen wordt inzicht verkregen in de hoeveelheid vliegtuiggeluid en hoe deze zich in de gemeente verdeeld. Zo kan er een relatie gelegd worden met klachten van inwoners, ontwikkelingen rond Lelystad Airport en in een mindere mate rond Schiphol.

Geluidsbelasting daalt

De belangrijkste conclusie is dat de geluidbelasting (Lden) in Dronten is gedaald. Door de wereldwijde pandemie van afgelopen jaar is het aantal vliegbewegingen van en naar Schiphol ongeveer gehalveerd, waardoor de gemeten geluidniveaus ten gevolge van vliegtuigen op de meeste punten globaal met 3 tot 5 dB zijn gedaald. De geluidsbelasting voor de woonkernen Dronten en Biddinghuizen is maximaal 40 dB Lden. Uitzondering hierop is MP459 (Klaversingel) in Biddinghuizen. Op dit meetpunt is een Lden van 42.3 dB vastgesteld met name veroorzaakt door zeer laag overkomend militair vliegverkeer.

Volgens gangbaar onderzoek bedraagt het niveau waarboven een significant deel van de bevolking hinder kan ondervinden 48 dB Lden. Daarvan is geen sprake. De metingen in de periode 2011 – 2020 geven aan dat op de meeste plaatsen in de gemeente Dronten vliegtuiggeluid veroorzaakt door vliegverkeer wel waarneembaar is, maar nog niet of beperkt tot hinder leidt. Dit wordt mede veroorzaakt doordat vliegtuigen met een hoger startgewicht (nog) geen gebruikmaken van het vliegveld Lelystad en vliegtuigen van en naar Schiphol op grotere hoogtes passeren.

Wethouder Irene Korting: ‘Door het geluidsbeeld van nu en straks kunnen we bewonersklachten, hinderbeleving en geluidsbeleid toetsen en vanuit onze bestuurlijke verantwoordelijkheid aandacht voor blijven vragen. Ook nu is realisme en alertheid gewenst en komen we op voor de belangen van onze inwoners om de overlast van het vliegveld zo veel mogelijk te beperken. In het bijzonder voor de inwoners van Biddinghuizen, maar zeker ook voor die van Swifterbant en Dronten.

De geluidsmetingen, zowel voor Dronten als Biddinghuizen, zijn uitgevoerd door Sensornet en zijn online realtime te volgen op www.sensornet.nl.

De ‘Rapportage vliegtuiggeluid gemeente Dronten 2020’ is hieronder beschikbaar.