Terug naar het overzicht

Dronten: onderscheid naar één- en meerpersoonshuishoudens in afvalstoffenheffing

Met ingang van volgend jaar wijzigt de verdeling van de afvalstoffenheffing naar een tarief voor één- en een tarief voor meerpersoonshuishoudens. Deze wijziging volgt uit het Grondstoffenbeleidsplan dat op 1 juli is vastgesteld en waar inwoners een bijdrage aan hebben geleverd. Wethouder Ton van Amerongen: “Voor een éénpersoonshuishouden betekent dit dat zij in 2022 door de wijziging een lager tarief betalen (€ 279,18 in plaats van € 327,78) en dat meerpersoonshuishoudens een hoger tarief betalen € 348,97 in plaats van € 327,78).” Met het Grondstoffenbeleidsplan investeren we in duurzaam afvalbeleid en kostenbeheersing op langer termijn.  Om het afval in Dronten kostendekkend te kunnen blijven verwerken is het nodig om de afvalstoffenheffing in 2022 met 7,8%, na inflatiecorrectie, te verhogen.


Afval scheiden loont

Landelijk stegen de afvalwerkingskosten de afgelopen jaren sterk en die trend zet door. Door afval goed te scheiden (en daarmee minder restafval aan te bieden), beperken we met elkaar de tarieven nu en op langere termijn. Bovendien kunnen gescheiden afvalstromen weer opnieuw gebruikt worden. Om inwoners beter te faciliteren bij het scheiden van afval en grondstoffen is afgelopen jaar het Grondstoffenbeleidsplan vastgesteld. De komende jaren zal dit plan worden uitgevoerd met een nadruk op communicatie en dienstverlening.

Doordat we nog steeds veel thuiswerken, bleef het aanbod van afval hoog en daarmee ook de inzamel en verwerkingskosten . Vanaf volgend jaar verwachten we een geleidelijke afname in het restafval, doordat we minder thuiswerken en doordat we het Grondstoffenbeleidsplan invoeren. Zo starten we in 2022 met het gratis accepteren van de stromen tuinafval, puin en grond op de milieustraat, komt er een uitgebreide voorlichtingscampagne en maken we het scheiden van GFT-afval makkelijker door het aanbieden van keukenvoorzieningen. Bij de invoering van dit meerjarige plan worden ook de leden van de Klankbordgroep betrokken die actief hebben bijgedragen aan de totstandkoming van het plan.