Terug naar het overzicht

Daling aantal misdrijven en criminaliteit in de gemeente Dronten

In 2023 is de totale geregistreerde criminaliteit in de gemeente Dronten met 11% gedaald ten opzichte van 2022. Dronten scoort daarmee gunstiger dan het regionaal gemiddelde, dat een stijging laat zien van 3%. “Een mooi resultaat voor Dronten, maar dat doen we niet alleen. Samen met onze veiligheidspartners, de politie, inwoners en ondernemers zetten wij ons elke dag ten volle in voor een nog veiligere en leefbare samenleving”, aldus burgemeester Gebben. De resultaten volgen uit het Veiligheidsbeeld dat het Bureau Regionale Veiligheidsstrategie (RVS) jaarlijks voor alle gemeenten in de regio Midden Nederland opstelt. Het geeft een beeld van de fysieke veiligheid in de gemeente Dronten en bevat bijvoorbeeld cijfers over woninginbraken, diefstal, cybercrime en overlastmeldingen in 2023.

Inzet op digitale weerbaarheid

Zo zien we een sterke daling van het aantal woninginbraken (-33%) en brom-, snor- en fietsdiefstallen (-37%) en zakkenrollen (-34%). Ook de dalende trend van de registraties van gedigitaliseerde criminaliteit zet door: van 215 in 2022 naar 172 in 2023 (-20%). Tegelijkertijd weten we ook dat digitale onveiligheid zich moeilijk laat vertalen naar eenduidige cijfers omdat slachtoffers vaak geen aangifte doen. Volgens het CBS wordt 2024 zelfs het jaar waarin er meer digitale criminaliteit is dan traditionele criminaliteit. Het versterken van de digitale weerbaarheid van onze inwoners, ondernemers, jongeren en ouderen is en blijft daarom een belangrijk aandachtspunt.

Inzet op mentale gezondheid

Terwijl het aantal meldingen over jongerenoverlast met ruim 20% is afgenomen zien we wel een sterke toename van de overlastmeldingen van mensen met onbegrepen gedrag: van 215 in 2022 naar 461 in 2023. Deze toename komt enerzijds doordat 3 á 4 individuele personen afgelopen jaar veel overlast veroorzaakten in hun omgeving. Anderzijds past deze toename binnen de landelijke trend. Door de druk op de geestelijke gezondheidszorg, beperkte opvangplekken en lange wachtlijsten moeten mensen steeds vaker langer wachten op passende hulp. Deze ontwikkelingen benadrukken de noodzaak om ook op het gebied van mentale gezondheid, welzijn, zorg en veiligheid te blijven investeren.

Gezamenlijke aanpak gemeenten Dronten, Noordoostpolder en Urk

De gemeenten Dronten, Noordoostpolder en Urk werken sinds 2020 intensief met elkaar samen op het gebied van veiligheid. Afgelopen jaar hebben de drie gemeenten besloten om de samenwerking voort te zetten om zo de slagkracht en integraliteit verder te versterken. Eind februari wordt het nieuwe gezamenlijke Integrale Veiligheidsbeleid 2024-2027 besproken in de gemeenteraad. Met dit vernieuwde veiligheidsbeleid zetten we ons ook de komende jaren in op thema’s als digitale veiligheid, ondermijning en zorg & veiligheid.

Op de website van de politie https://data.politie.nl kunt u per gemeente de jaarcijfers 2023 bekijken.