Omgevingsvergunning

Bent u van plan om uw woning of bedrijf te (ver)bouwen? Of wilt u bijvoorbeeld een boom kappen of een dakkapel aanbrengen? Misschien moet u een omgevingsvergunning aanvragen. Doe eerst een vergunningscheck voor inwoners of bedrijven. U weet dan of u een omgevingsvergunning moet aanvragen of een melding moet doen. Als blijkt dat u een omgevingsvergunning nodig heeft, kunt u die aanvragen via Omgevingsloket Online.

De kosten voor een omgevingsvergunning hangen af van het soort activiteit waar u de vergunning voor aanvraagt. De tariefstelling is niet eenvoudig. Het volledige overzicht vindt u in onze legesverordening 2022. Wilt u een indicatie over wat het in uw specifieke geval gaat kosten, neemt u dan telefonisch contact met ons op via 14 0321.

Als u een bouwplan heeft en twijfelt of het mag, dan kunt u dit van tevoren met ons bespreken. U bespaart dan kosten voor eventuele wijzigingen en de aanvraag verloopt sneller.

Hoe doet u dit?

Via het Omgevingsloket Online vraagt u een conceptaanvraag ‘vooroverleg’ aan. U volgt dan dezelfde instructies als bij een aanvraag omgevingsvergunning. Echter bij de laatste stap klikt u niet op indienen, maar op openstellen voor het bevoegd gezag. U betaalt voor een conceptaanvraag legeskosten. Deze kunt u vinden in de legesverordening.

Nadat de informele aanvraag is goedgekeurd kunt u via het Omgevingsloket Online de aanvraag definitief maken. De kosten voor de informele aanvraag worden in mindering gebracht op de kosten van de definitieve aanvraag.  

Bijvoorbeeld voor:

 • bouwwerkzaamheden, verbouwingen of renovaties;
 • sloopwerkzaamheden;
 • werkzaamheden in gebied met landschappelijke of cultuurhistorische waarde;
 • werkzaamheden in beschermde natuurgebieden;
 • bevestiging alarm aan bedrijfspand;
 • ontheffing Flora- en faunawet;
 • maatregelen brandveiligheid in gebouwen;
 • aanleg inrit of uitrit;
 • bomenkap;
 • milieubelasting van uw bedrijf;
 • verbouwing of sloop van beschermde monumenten;
 • plaatsing tijdelijke voorwerpen op openbare weg;
 • bevestiging reclamebord of lichtbak bij bedrijfspand.

In sommige gevallen kunnen een aantal van bovenstaande activiteiten ook vergunningsvrij worden uitgevoerd. Doe daarom vooraf altijd een vergunningscheck via het Omgevingsloket Online om te kijken of u een vergunning nodig heeft. In geval van twijfel kunt u contact opnemen met de gemeente via 14 0321. Wanneer u iets wilt bouwen of een grond gebruiken in afwijking van het geldende bestemmingsplan, dan kunt u een omgevingsvergunning aanvragen om deze strijd op te heffen. Het Ruimtelijk Beleid bevat voor veel gevallen de voorwaarden waaronder burgemeester en wethouders een omgevingsvergunning verlenen om af te mogen wijken van het bestemmingsplan. Via deze link komt u bij het Ruimtelijk Beleid. Wanneer uw situatie niet voorkomt in het Ruimtelijk Beleid, dan kunt u ook een omgevingsvergunning aanvragen. In dat geval zal op basis van maatwerk worden beoordeeld of de vergunning kan worden verleend.

 1. u ontvangt een ontvangstbevestiging en wij publiceren uw aanvraag op de website van de overheid;
 2. wij kijken of de aanvraag de reguliere procedure (8 weken) of dat de uitgebreide procedure (26 weken) volgt. Ook controleren wij of uw aanvraag compleet is;
 3. ontbreken er documenten, dan ontvangt u een brief met het verzoek om aanvullende gegevens in te leveren. Zonder deze aanvulling kunnen wij uw aanvraag niet verder beoordelen;
 4. wij beoordelen uw aanvraag inhoudelijk en toetsen uw aanvraag aan o.a. het geldende bestemmingsplan, de welstandsnota en het bouwbesluit;
 5. tijdens de behandeling van uw aanvraag laten wij u weten of er wel of niet een omgevingsvergunning wordt verleend. U ontvangt hiervoor een besluit met de vergunning/weigering. Wij publiceren dit besluit ook op de website van de overheid;
 6. apart ontvangt u de factuur voor afrekening van de verschuldigde leges die staan aangegeven in het besluit.

Beslist de gemeente niet binnen de termijn bij een reguliere procedure (acht weken)? Dan wordt de vergunning automatisch (van rechtswege) verleend. Dit geldt niet bij de uitgebreide procedure van 26 weken.

Neem telefonisch contact met ons op via 14 0321. Houd uw zaaknummer bij de hand. Die staat op uw ontvangstbevestiging.

Alle bekendmakingen over vergunningen publiceren wij op de website van de overheid. Ook wordt dit bekend gemaakt op de pagina van B&W (College van burgemeester en wethouders) op de gemeentepagina’s en in de Flevopost.

Ja, de gemeente kan bij de aanvraag van bepaalde vergunningen, subsidies en bij vastgoedtransacties een Bibob-onderzoek doen. Met zo’n integriteitsonderzoek wil de gemeente voorkomen dat ze criminele activiteiten faciliteert. Ook beschermt de gemeente zo de bonafide ondernemers.