Bestemmingsplannen inzien

Wilt u weten wat de bestemming van een bepaald gebied is, bijvoorbeeld omdat u wilt (ver)bouwen? Dan kunt u het bestemmingsplan inzien. U kunt hiervoor makkelijk en snel een afspraak maken.

Op de website van Ruimtelijke plannen worden alle bestemmingsplannen geplaatst door de gemeente Dronten.

Overheden zijn verplicht hun ruimtelijke plannen aan te bieden op bovenstaande website. Het is de bedoeling dat alle bestemmingsplannen, structuurvisies en algemene regels van Nederland op deze website te vinden zijn. De bestemmingsplannen van de gemeente zijn grotendeels te raadplegen (en uit te printen) via deze site.

Voor het inzien van een gemeentelijke bestemmingsplan, op het gemeentehuis, heeft u een afspraak nodig. Voor het maken van de afspraak kunt u online een afspraak maken.

 

Omdat ruimtelijke plannen, zoals een bestemmingsplan, belangrijk kunnen zijn voor u, wordt voor het opstellen van nieuwe of het herzien van oude ruimtelijke plannen een uitgebreide wettelijke procedure voorgeschreven. In deze procedure worden ruimtelijke plannen onder meer ter inzage gelegd in onder andere het gemeentehuis. Hierop kan iedereen reageren op een nieuwe ruimtelijk plan. Via ruimtelijke plannen kunt u deze ontwerp ruimtelijke plannen bekijken.

In een bestemmingsplan leest u wat er met een bepaald gebied in onze gemeente mag gebeuren. Bijvoorbeeld of er woonhuizen komen of horeca of misschien een natuurgebied. Hieronder leest u hoe wij zo’n bestemmingsplan maken.

Stap 1. Het voorontwerp: eerst denken, dan schrijven

Voordat we gaan schrijven, doen we onderzoek. Over welk gebied gaat het? Wat is er in dat gebied belangrijk? Dit soort vragen onderzoeken we. Op basis van dit onderzoek maken we een eerste versie van het bestemmingsplan. Dit noemen we ‘het voorontwerp’ of ‘voorontwerpbestemmingsplan’. In de meeste gevallen vragen we uw mening over een voorontwerp. Ook vragen we aan de provincie en de rijksoverheid om te reageren. Soms slaan we stap 1 over en gaan we meteen door naar stap 2.

Stap 2. Het ontwerp: we nemen alle reacties mee

Hebben we alle reacties op het voorontwerp binnen? Als het nodig is, passen we dan het voorontwerp aan en krijgt het een nieuwe naam: ‘het ontwerp’ of ‘ontwerpbestemmingsplan’. Het college van burgemeester en wethouders (B&W) beslist of het ontwerp een goed bestemmingsplan is. Stemt het college van B&W in met het ontwerp? Dan leggen we het ontwerp ‘ter inzage’. Dit betekent dat iedereen het ontwerp mag komen lezen. Dit duurt 6 weken. Binnen die 6 weken kunt u een reactie geven op het ontwerp. Dit noemen we ‘het indienen van een zienswijze’. U kunt uw zienswijze indienen in een brief of tijdens een gesprek.

Stap 3. Het behandelen van de zienswijzen

Heeft u een zienswijze ingediend? Dan krijgt u daarop een reactie. Soms passen wij het bestemmingsplan aan, soms niet. Hebben we alle zienswijzen op die manier behandeld? Dan leggen we het ontwerpbestemmingsplan samen met alle zienswijzen voor aan de gemeenteraad.

Stap 4. De gemeenteraad stelt het bestemmingsplan vast

Zijn er geen zienswijzen ingediend? Dan moet de gemeenteraad het bestemmingsplan vaststellen binnen 8 weken nadat het ontwerp ter inzage heeft gelegen. Zijn er wel zienswijzen? Dan binnen 4 maanden. De gemeenteraad stelt het bestemmingsplan vast in een openbare vergadering. Daar mag u dus bij zijn als u wilt. Is de definitieve agenda van de raadsvergadering bekend? Dan vindt u het ontwerpbestemmingsplan en de zienswijzen in het Raadsinformatiesysteem. Is het bestemmingsplan vastgesteld? Dan leggen we dit besluit weer 6 weken ter inzage. Daarbij vindt u dan ook het bestemmingsplan.

Stap 5. Beroep instellen als u het er niet mee eens bent

Bent u het niet eens met het bestemmingsplan? Dan kunt u nu nog beroep instellen. Maar dat mag alleen:

  • als u ook een zienswijze heeft ingediend op het ontwerp;
  • of als u kunt bewijzen dat u geen zienswijze kon indienen.

U stelt beroep in bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Stap 6. We mogen gaan werken met het bestemmingsplan

Na zes weken mogen we gaan werken met het bestemmingsplan. We mogen bijvoorbeeld vergunningen geven om in het gebied te gaan bouwen. Dit mag ook als u een beroep heeft ingediend. Wilt u voorkomen dat wij aan het werk gaan met het bestemmingsplan? Dan kunt u vragen om een voorlopige voorziening. Maar dit mag alleen als u een beroep ingesteld heeft. U vraagt een voorlopige voorziening aan bij de Voorzitter van de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Kent die een voorlopige voorziening toe? Dan mogen wij dus nog geen vergunning geven.

Stap 7. Het bestemmingsplan staat definitief vast

Heeft niemand beroep ingesteld? Of is de beroepsprocedure helemaal afgelopen? Dan staat het bestemmingsplan helemaal vast. Het bestemmingsplan is dan ‘onherroepelijk’. U kunt het dan terugvinden op ruimtelijkeplannen.nl of opvragen bij de afdeling Publiekszaken. Wij gebruiken het vanaf dit moment om onze plannen voor dat gebied concreet te maken.