Rioolaansluiting bedrijf aanvragen

Bent u nog niet aangesloten op het openbaar riool? Dan kunt u een aanvraag indienen bij de gemeente. Ook kunt u uw bestaande aansluiting wijzigen of opheffen.

Bedrijf
Wilt u met uw bedrijf (afval)water lozen op het openbaar riool of oppervlaktewater, dan heeft u veelal één of meerdere vergunningen van de gemeente nodig. De verwachte omvang en/of kwaliteit van de lozing bepaalt of de gemeente hierover advies vraagt aan het waterschap of de Omgevingsdienst in de betrokken regio. Als het waterschap of de Omgevingsdienst niet of te laat adviseert, kan de gemeente zelf een besluit nemen. Het waterschap of de Omgevingsdienst blijft wel bevoegd om toezicht uit te oefenen op deze lozingen.

Bedrijfswoning
Als u een nieuwe bedrijfswoning bouwt, moet het worden aangesloten op de riolering. De gemeente is verplicht uw huishoudelijk afvalwater te ontvangen. Daarom verzorgen wij de rioolaansluiting van uw bedrijfswoning vanaf uw perceelgrens tot op het openbaar riool.

Let op!
Als het om nieuwbouw gaat, raden wij u aan om de aanvraag voor de rioolaansluiting gelijk te doen met de aanvraag voor de omgevingsvergunning. Dit is namelijk een afzonderlijk proces en valt dus niet onder de omgevingsvergunning.

Aanvragen

U vult het formulier rioolaansluiting voor bedrijven in.

De Gemeente Dronten streeft naar een complete scheiding van schoon en vuil water en naar een duurzame oplossing met kringloopsluiting en hergebruik van waardevolle stoffen.

Bij bedrijven en bedrijfswoningen kiezen wij in principe voor het afvoeren van (huishoudelijk) afvalwater via een vuilwater (zogenaamd DWA-) stelsel en infiltratie van het hemelwater op de plek waar dit valt, dus op uw perceel. Voor bedrijven houdt dit veelal in dat men zelf het hemelwater vanaf het bedrijfspand, -woning of -terrein dient op te vangen en te infiltreren via een speciale infiltratievoorziening. Mocht dit lokaal niet toepasbaar/haalbaar blijken, dan kiezen we voor het afvoeren van het hemelwater naar het oppervlaktewater in de omgeving door middel van een apart hemelwater (zogenaamd HWA-) stelsel of direct op een langs het perceel gelegen watergang.

Zie hiervoor ook ons gemeentelijk rioleringsprogramma.

Dit kan via het digitale meldingsformulier.

De kosten die de gemeente maakt voor de aansluiting van uw afvoerleiding op het openbare riool verschillen per situatie. Dit is in alle gevallen maatwerk.

De kosten voor het maken van een aansluiting van een bedrijf met een aansluitleiding bedragen de kosten die de aannemer aan de gemeente in rekening brengt, verhoogd met 22,85% met een vastgesteld minimum.
Zie hiervoor onze Aansluitverordening riolering.

Primair zijn bedrijven zelf verantwoordelijk voor het hemelwater op hun eigen terrein. Het hemelwater kan zelf worden benut, bijvoorbeeld voor het doorspoelen van het toilet, in het eigen bedrijfsproces, geïnfiltreerd in de bodem of indien mogelijk direct geloosd op oppervlaktewater. Dit is per situatie vaak maatwerk.

Indien dit niet mogelijk of haalbaar is dan zal er door de gemeente een apart hemelwater riool (HWA stelsel) aangebracht zijn waar aansluiting op mogelijk is. De gemeente bepaalt in deze of aansluiting wel of niet kan.

De aanvrager/eigenaar is verantwoordelijk voor de rioolaansluiting van de leiding(en) op eigen terrein tot aan de perceelgrens. Hierbij dienen de afvalwaterstromen met verschillende leidingen worden aangeboden.

Dit betekent:

  • een aparte perceelsafvoerleiding voor de afvoer van het vuilwater (DWA);
  • een aparte perceelsafvoerleiding voor het hemelwater (HWA);
  • eventueel een aparte perceelsafvoerleiding wanneer er sprake is van overtollige grondwater op uw perceel;
  • extra voorwaarden zoals opgenomen in het bestemmings- of omgevingsplan of uw verkoopakte.

De afvoer van (afval)waterstromen vind enkel plaats als hiervoor een geschikt openbaar riool voor de afvoer van dit water aanwezig is. Dit kan beteken dat er aanvullende eisen of voorwaarden worden gesteld aan het aanbieden van deze waterstromen of zelfs dat bepaalde waterstromen niet worden aangesloten op het openbaar riool.

Uw aanvraag wordt door ons beoordeeld of deze compleet is en of aansluiting op ons openbare rioolstelsel mogelijk is. Indien gegevens onduidelijk zijn of niet compleet zal u per e-mailbericht verzocht worden om nadere informatie te verstrekken.

Als de aanvraag duidelijk en compleet is zal u van ons een rioolaanvraagformulier met kostenopgaaf en voorwaarden terug krijgen. Hierbij zit ook vaak een aansluitschets waarop vermeld staat waar u uw perceelsafvoerleiding naar toe dient aan te leggen. Dit ontvangt u in veel gevallen binnen 8 weken na uw aanvraag.

U dient ons rioolaanvraagformulier verder in te vullen en voor akkoord te ondertekenen en retour te sturen. Dit verstuurd u naar riool@dronten.nl met in het onderwerp van uw bericht de vermelding van uw zaaknummer of aansluitnummer. Beide nummers vind u reeds ingevuld op het rioolaanvraagformulier.

Na afronding van uw eigen werkzaamheden inzake de riolering en bouw op eigen perceel kunt u deze gereed melden voor aansluiting middels het Gereedmeldingsformulier.
Deze wordt u toegezonden na akkoord op ons rioolaanvraagformulier (prijsopgaaf).

Voorwaarden voor aansluiting/gereedmelding:

  • Het pand en/of bedrijfswoning is glas- en waterdicht;
  • De perceelsafvoerleiding is aangebracht tot aan het door de gemeente aangegeven punt en gemarkeerd.

Na uw gereedmelding gaan wij onze aannemer opdracht verstrekken om uw perceelsafvoerleiding aan te sluiten op het openbaar riool. U mag dus niet zelf aansluiten op ons openbare rioolstelsel. Het aansluiten op het openbaar riool vindt op zijn vroegst 4 weken na uw gereedmelding plaats. Tevens sturen wij u dan een factuur voor het voldoen van de aansluitingskosten.

De behandeling van uw aanvraag neemt gemiddeld 8 weken in beslag. Van ons krijgt u een prijsopgave van de kosten. Hierbij wordt ervan uitgegaan dat uw aanvraag compleet en duidelijk wordt ingediend. Uitgebreide aanvragen en aanvragen met rioolpersleidingen kunnen langer duren dan 8 weken. Het daadwerkelijk aansluiten op het openbaar riool vindt op zijn vroegst 4 weken na uw gereedmelding plaats.

Nee, aansluitingen op het openbare riool gebeurt altijd door of namens de gemeente zelf.

Nee. Het aanpassen van de aansluiting op het openbaar riool gebeurt altijd door of namens de gemeente zelf. Als u uw bestaande rioolaansluiting wilt aanpassen heeft u een nieuwe vergunning nodig. Het proces is in deze gelijk aan de aanvraag voor een nieuwe rioolaansluiting.