(Ver)bouwen

Ga je (ver)bouwen? Neem contact op!

Bent u van plan om uw woning, monument of bedrijf (groots) te (ver)bouwen? Of het gebruik ervan te veranderen? Heeft u sloopplannen? Of wilt u bijvoorbeeld een (grote) vijver graven of bomen kappen? Dan is er een kans dat u een vergunning moet aanvragen. 

Hier leest u hoe u een vergunning aanvraagt.

Sinds 2024 geldt de Omgevingswet. Die wet bundelt wetten en regels van het Omgevingsrecht, die gaan over thema’s als bouwen en cultureel erfgoed, milieu en duurzaamheid, water en bodem, natuur en gezondheid, en ruimte voor sport en bewegen. De regels gelden voor grote ontwikkelingen in een dorp, maar bepalen ook of u bijvoorbeeld een dakkapel op uw woning mag plaatsen. En dat betekent dat alle aanvragen voor (ver)bouwplannen veranderen.

Eén nieuwe Omgevingswet
Als u wel eens met ruimtelijke plannen te maken heeft gehad, herkent u vast de websites ‘Het Omgevingsloket Online’ (OLO), ‘Activiteitenbesluit Internet Module’ (AIM) en Ruimtelijkeplannen.nl. Dit is één website geworden: Het omgevingsloket. Hier zien initiatiefnemers – zoals aannemers, ondernemers, overheden en omwonenden – snel wat er mag en kan in de leefomgeving. U kunt er ook een vergunning aanvragen.

Stap 1: Heeft u (ver)bouwplannen en wilt u weten of u een vergunning hiervoor nodig hebt? Neem dan contact op met de gemeente via 14 0321 of via het contactformulier op deze pagina.

Stap 2: Het KCC brengt u in contact met een medewerker van Triage Leefomgeving. Samen bekijkt u uw plannen, waar nodigt levert u aanvullende informatie aan. De medewerker van Triage Leefomgeving geeft vervolgens aan of u een vergunning nodig hebt voor uw plannen en zo ja, voor welke activiteit(en) en welke voorwaarden gelden. Bij kleinere plannen kunt u ervoor kiezen om in een vooroverleg na te laten gaan of uw plannen voldoen aan welstand en het Omgevingsplan. Dit kan via het conceptverzoek omgevingsvergunning. Bij grote, complexe plannen kan dit iets langer duren. Hiervoor kan het zijn dat uw plan wordt beoordeeld als initiatief. In dat geval wordt uw plan voorgelegd op een intaketafel (stap 3) en eventueel omgevingstafel (stap 4). 

Stap 3: Uw initiatief wordt voorgelegd aan de intaketafel. Bij de intaketafel kijken medewerkers binnen de gemeente naar uw plan.  In sommige gevallen volgt een collegevoorstel en/of een omgevingstafel. 

Stap 4: Uw initiatief wordt voorgelegd aan de omgevingstafel. Bij dit overleg zitten ook partners als de provincie Flevoland, de Omgevingsdienst en de omgevingstafel. Bij dat overleg kunt u zelf ook aanwezig zijn.

Stap 5: Uw initiatief voldoet aan alle eisen, wetten en regels. En dat betekent dat u de Omgevingsvergunning kunt aanvragen. Dit doet u via het DSO.

Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (WKB)
Sinds 1 januari geldt ook de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (WKB). Met deze wet wil de overheid de kwaliteit van het toezicht in de bouw en daarmee ook de kwaliteit van bouwwerken verbeteren. Voortaan ligt de taak om toe te zien op de bouwtechnische kwaliteit van bouwwerken bij onafhankelijke, gecertificeerde kwaliteitborgers. Heeft u (ver)bouwplannen? Dan krijgt u hiermee te maken.

Korte toelichting
Deze wet deelt bouwwerken in in 3 verschillende gevolgklassen. In gevolgklasse 1 vallen kleinere en eenvoudigere bouwwerken zoals woningen en kleinere bedrijfsgebouwen. Grotere bouwwerken als bijvoorbeeld verzorgingstehuizen en woontorens vallen onder de andere twee gevolgklassen. Voor nieuw te bouwen bouwwerken in gevolgklasse 1 heeft de wet sinds 1 januari consequenties. Voor verbouw en bouwwerken in gevolgklasse 2 en 3 zal dit op een later moment gebeuren.

Kwaliteitsborger
Wanneer u een nieuw bouwwerk in gevolgklasse 1 wilt realiseren dient u daarom een kwaliteitsborger in de arm te nemen. De kwaliteitsborger ziet toe op het werk van de aannemer en op de bouwtechnische kwaliteit van het bouwwerk. Aan het einde van het bouwproces geeft de kwaliteitsborger een verklaring af dat het bouwwerk voldoet aan de bouwtechnische regelgeving. Wanneer er niet volgens de regels gebouwd wordt geeft de kwaliteitsborger dit door aan de gemeente, die vervolgens mogelijk handhavend kan optreden.

Een kwaliteitsborger kan bij het controleren van de werkzaamheden gebruik maken van verschillende instrumenten. De kwaliteitsborger dient voor het betreffende instrument gecertificeerd te zijn. Zoekt u een kwaliteitsborger en wilt u weten voor welke instrumenten zij gecertificeerd zijn? Kijk dan in het Register instrumenten kwaliteitsborging.

Meldingen tijdens de bouw
– Wilt u gaan bouwen? Zorg dan dat u minimaal 4 weken voor de start van de werkzaamheden een “melding activiteit bouwen” doet. Bij deze melding geeft u aan welke kwaliteitsborger toe gaat zien op de werkzaamheden. Ook dient bij deze melding een borgingsplan en een risicoanalyse van de kwaliteitsborger te worden bijgevoegd. Dit kunt u doen in het omgevingsloket 

– Wanneer de bouwmelding door gemeente Dronten wordt goedgekeurd, kunt u starten met de bouw. Zorg dat u minimaal 2 dagen voor de start van de een ‘start bouw melding’ indient. Ook dit doet u in het omgevingsloket.

– Is de bouw gereed? Dan ontvangt u van de kwaliteitsborger een dossier, ook wel het “dossier bevoegd gezag” of het “as built dossier”, met daarbij de verklaring dat alles volgens de regels is gebouwd. Zorg dat u een ‘gereedmelding’ doet bij de gemeente en stuur het dossier van de borger mee.    

Locatiespecifieke omstandigheden
Naast de standaard bouwtechnische eisen kunnen er ook andere risico’s spelen die van invloed kunnen zijn op de bouw. De locatie waar wordt gebouwd kan grote invloed hebben op de bouw. Ook kunnen er lokale omstandigheden zijn die specifiek op die locatie spelen. Het is de taak én verantwoordelijkheid van uw aannemer en vooral ook van de kwaliteitsborger om deze locatiespecifieke risico’s in kaart te brengen en deze te ondervangen. Risico’s die van toepassing kunnen zijn in specifieke gebieden in de Gemeente Dronten vindt u deze lijst.

Overige ruimtelijke regels
Door de invoering van de Wet Kwaliteitsborging Bouwen is er een zogeheten “knip” ontstaan in de bouwtechnische regels en ruimtelijke regels. Naast de bouwkundige regels voor het bouwwerk dient er ook rekening gehouden te worden met de omgeving waar gebouwd wordt. Bij nieuwbouwprojecten dient u daarom ook een Omgevingsplanactiviteit in te dienen. De gemeente toetst hierbij of uw aanvraag voldoet aan het Omgevingsplan (de opvolger van het bestemmingsplan). Meer hierover leest u onder het kopje ‘Een nieuwe manier van beoordelen/vergunnen’. 

Omgevingsveiligheid en bouw- en sloopveiligheid
De kwaliteitsborger controleert niet op bouw- en sloopveiligheid en omgevingsveiligheid. De veiligheid op de bouwplaats en de veiligheid voor de omgeving vallen onder uw eigen verantwoordelijkheid en die van de aannemer. Kijk bij het melden van uw activiteiten goed of u een veiligheidsplan moet indienen bij uw melding/aanvraag of mogelijk een veiligheidscoördinator dient aan te stellen. De gemeente Dronten kan ook zelf te allen tijde vragen om een veiligheidsplan op te stellen en ook controleren op de omgevingsveiligheid en/of de bouw- en sloopveiligheid ter plaatse en hier eventueel ook op handhaven.

Omgevingsloket
Al uw aanvragen en meldingen kunt u doen in het omgevingsloket. Heeft u vragen over dit nieuwe loket? Wij helpen u graag! Neem contact op via het contactformulier.

Voor de Omgevingswet is het nodig dat gemeenten een Omgevingsvisie maken. Een visie die gaat over alles buitenshuis: milieu, natuur en landschap, verkeer en vervoer maar ook gezondheid of cultureel erfgoed. De Omgevingswet regelt alle zaken in de fysieke leefomgeving. Maar, zo vinden wij in Dronten, bij het fysieke domein hoort nadrukkelijk ook een sociale leefomgeving. Daarom maken we in Dronten één integrale visie op de leefomgeving. De Toekomstvisie. Eén visie waarin we de integrale vergezichten schetsen en de integrale richting aangeven voor zowel het fysieke als het sociale domein.

De kosten kunnen worden teruggevonden in de legesverordening 2024.