Oneigenlijk grondgebruik

De gemeente verstaat onder ‘oneigenlijk grondgebruik’ het gebruiken van grond door inwoners en bedrijven. Dit terwijl de grond (volgens het Kadaster) eigendom is van de gemeente. De grond wordt dan ‘illegaal’ gebruikt. Het ‘bewust’ toe-eigenen van grond van de gemeente, is eigenlijk diefstal van overheidseigendom. Veel bewoners weten dit niet.

Het gebruik van gemeentegrond vindt niet altijd bewust plaats. Het kan namelijk ook zo zijn dat een vorige eigenaar de grond al oneigenlijk in gebruik had. De huidige eigenaar is zich dit vaak niet bewust maar zal de grond toch terug moeten geven. Om er achter te komen of u oneigenlijke grond gebruikt is het verstandig om te bekijken waar de kadastrale grenzen precies lopen. U kunt dit doen via het Kadaster (088 – 183 22 00).

Als blijkt dat de grond die u gebruikt, van de gemeente is, dan wil de gemeente deze grond graag terug. De gemeente is de eigenaar.

Om erachter te komen of er sprake is van oneigenlijk gebruik, worden er controles uitgevoerd. De mensen bij wie dit het geval is, krijgen een brief thuis gestuurd. Hierin staat een verzoek om de grond vrijwillig terug te geven. Wanneer mensen de grond niet terug willen geven zal de gemeente gaan handhaven

Hiervoor heeft de gemeente (juridisch) twee mogelijkheden:

1.    de gemeente kan via de rechter (civielrecht) de inwoner dagvaarden en er kunnen dan dwangsommen worden geven;
2.    ook kan de gemeente handhavend optreden via het bestuursrecht. Hierbij gaat het om het gebruik van grond dat niet gebruikt wordt volgens het bestemmingsplan of de Algemene plaatselijke verordening.

In dat geval moet een dwangsom worden betaald als het gebruik niet op tijd stopt. Ook kan de gemeente, op kosten van de gebruiker, het gebruik van de grond beëindigen.  
De gemeente kiest vaak voor de tweede optie. De gemeente kan er ook voor kiezen om beide opties te gebruiken. De gemeente bepaalt voor iedere situatie welke vorm van handhaving het meest geschikt is.

Wanneer de gemeente de schade in natura vordert kan zij de grond zelf terugkrijgen. Als u een rechtszaak verliest moet u ook de kosten van de rechtszaak te betalen. Ook deze vordering kan verjaren. De verjaring van deze vordering is opnieuw twintig jaar na een geslaagd beroep op verjaring.

U kunt in beroep gaan wanneer u al meer dan 20 jaar gebruik maakt van deze grond. Dit moet u wel aan kunnen tonen. Er worden erg hoge eisen gesteld aan de bewijslast. Er moet aangetoond worden dat u het al die jaren echt voor uzelf heeft willen houden. Alleen onderhoud van de grond is bijvoorbeeld onvoldoende.

Het is ook mogelijk een beroep op verjaring te doen na tien jaar. Er moet dan sprake te zijn van ‘bezit te goeder trouw’. Dit komt bijna nooit voor omdat u tijdens de koop van het huis en de grond had kunnen weten hoeveel grond u kocht. Wanneer de gemeente heeft gekozen voor de tweede optie, is het niet mogelijk om in beroep te gaan via verjaring.

Ja. Het blijft grond van de gemeente die een inwoner in gebruik heeft genomen. Dit is niet toegestaan. De gemeente kan de schade vorderen die de gemeente lijdt door de verjaring. Dit kan een vergoeding zijn in geld of in natura. De gemeente kan de grond zelfs weer terugkrijgen wanneer zij een vordering in natura willen in plaats van geld.

U moet de grond terug te geven aan de gemeente. Dit kunt u doen door de grond vrij te maken. Alles wat u op de grond heeft geplaatst moet u verwijderen. Het is normaal niet mogelijk om de grond te kopen.
De gemeente kan ook besluiten de grond zelf te vrij te maken. Dit wordt op tijd aangegeven zodat u de mogelijkheid heeft om zelf nog maatregelen te nemen. De kosten kunnen op u worden verhaald als de gemeente tot ontruiming moet overgaan.  

Als u wilt overleggen en benieuwd bent naar welke mogelijkheden er voor u zijn, kunt u contact opnemen met de gemeente via telefoonnummer 14 0321.