Begeleiding door re-integratieconsulent of gids

Ontvangt u een uitkering? Dan heeft u een re-integratieconsulent of gids. De re-integratieconsulent of gids helpt u om weer aan het werk te gaan.

De re-integratiecoach of gids maakt samen met u een plan van aanpak.

In dit plan van aanpak staat wat u gaat doen om uw kans op werk te vergroten. Denk aan het volgen van een cursus, vrijwilligerswerk of persoonlijke coaching. Voor iedereen ziet het plan van aanpak er anders uit. Bent u het eens met uw plan van aanpak? Dan ondertekent u het. Dat betekent dat u belooft om zich aan het plan van aanpak te houden.

Heeft u een uitkering, dan gelden de volgende arbeidsverplichtingen:

 • op verzoek of direct uit eigen beweging mededeling van alle feiten en omstandigheden doen, waarvan redelijkerwijs duidelijk moet zijn dat zij van invloed kunnen zijn op uw arbeidsinschakeling of het recht op bijstand;
 • geregistreerd zijn als werkzoekende bij het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV WERKbedrijf). Dit gaat automatisch;
 • naar vermogen algemeen geaccepteerde arbeid verkrijgen en aanvaarden;
 • gebruik te maken van een door het college aangeboden voorziening, waaronder begrepen sociale activering, gericht op arbeidsinschakeling, alsmede mee te werken aaneen onderzoek naar uw mogelijkheden tot arbeidsinschakeling en, indien van toepassing, mee te werken aan het opstellen, uitvoeren en evalueren van een plan van aanpak als bedoeld in artikel 44a Participatiewet;
 • naar vermogen door het college opgedragen onbeloonde maatschappelijk nuttige werkzaamheden te verrichten die worden verricht naast of in aanvulling op reguliere arbeid en die niet leiden tot verdringing op de arbeidsmarkt.

Daarnaast gelden de volgende eisen:

 • aangeboden werk accepteren en volhouden;
 • inschrijven bij uitzendbureaus;
 • eerst naar werk zoeken in een nieuwe regio, voordat u verhuist; 
 • maximaal drie uur per dag reizen als dit nodig is om werk te krijgen;
 • verhuizen als het niet mogelijk is om binnen drie uur reizen per dag werk te vinden. Ergens anders werken moet dan mogelijk zijn voor tenminste een jaar. Ook moet het met een beloning zijn die minstens even hoog is als de bijstand. 
 • u moet er alles aan doen om kennis en vaardigheden op te doen en te behouden. Dit geldt ook voor de Nederlandse taal. 
 • het krijgen van werk mag niet geremd worden door kleding, gebrek aan persoonlijke verzorging of gedrag.

Ontheffing arbeidsverplichtingen
Soms hoeft u (tijdelijk) niet te solliciteren. Bijvoorbeeld als u werkervaring opdoet of vrijwilligerswerk doet. Overleg dit altijd eerst met uw re-integratieconsulent/gids. Houdt u zich niet aan de afspraken? Dan kan de gemeente uw uitkering verlagen of zelfs beëindigen. 

Als u een uitkering ontvangt, kan de gemeente u verplichten om een tegenprestatie te verrichten.

Tegenprestatie
De tegenprestatie is de plicht om onbeloonde maatschappelijk nuttige werkzaamheden te doen in de samenleving. Dit doet u als tegenprestatie voor het ontvangen van een uitkering. Denk aan vrijwilligerswerk, mantelzorg, etc. De gemeente beslist of u verplicht bent om een tegenprestatie te leveren. Doet u dit niet? Dan kan dit gevolgen hebben voor de hoogte van uw uitkering.

Persoonlijke omstandigheden
De gemeente houdt bij het verplichten van de tegenprestatie rekening met uw persoonlijke omstandigheden. Hierbij kunt u denken aan leeftijd, opleiding, werkervaring en andere relevante omstandigheden. U hoeft geen tegenprestatie te doen als u volledig bent vrijgesteld van de arbeidsverplichtingen.

Voordat u met vrijwilligerswerk begint, moet u toestemming vragen aan uw re-integratieconsulent/gids. De consulent/gids controleert of aan de voorwaarden wordt voldaan. Het vrijwilligerswerk in Dronten wordt ondersteund door Matchpoint Vrijwilligerswerk (De Meerpaal).

Hebt u een uitkering, dan kunt u het volgende doen:
• u kunt voor meer informatie terecht bij uw re-integratieconsulent of Matchpoint Vrijwilligerswerk;
• u kunt ook zelf op zoek gaan. Hebt u vrijwilligerswerk gevonden? Neem dan contact op met de re-integratieconsulent/gids;
• informeer ook bij de gemeente of u recht heeft op een vrijstelling van de vergoeding.

Ben ik verzekerd als ik vrijwilligerswerk doe ?

Vrijwilligers zijn belangrijk voor iedere gemeente. Daarom heeft gemeente Dronten een vrijwilligersverzekering afgesloten om u als vrijwilliger te verzekeren tegen de meest voorkomende schades die kunnen ontstaan tijdens uw vrijwilligerswerk.

Let op: er gelden voor de vrijwilligersverzekering maximale verzekerde bedragen en er zijn uiteraard voorwaarden van toepassing.

Voor meer informatie over deze verzekering, verwijzen wij u naar de site van Centraal Beheer.
Voor vragen over de verzekering of een schademelding kunt u mailen naar verzekeringen@dronten.nl

U vraagt de loonkostensubsidie aan bij de gemeente waar de werknemer staat ingeschreven. De loonkostensubsidie is bedoeld voor werkgevers die iemand met een ziekte of handicap in dienst nemen. Deze werknemer ontvangt een uitkering in het kader van de Participatiewet. De werkgever vraagt de loonkostensubsidie aan voor de werknemer als deze minder dan het minimumloon kan verdienen. De loonkostensubsidie vergoedt het verschil tussen loonwaarde en minimumloon. Het is bedoeld voor werknemers die vallen onder de doelgroep van de banenafspraak. Het aanvragen zelf kan via de re-integratie consulent.