Kindcentrum Dronten

Een Kindcentrum op locatie Aan Boord aan de Lijzijde

Een Kindcentrum
Vijf scholen in Dronten (GBS de Schakel, PBS Aan Boord, KBS De Toekomst, OBS Aquamarijn en SBO De Driemaster willen graag intensiever gaan samenwerken, bij voorkeur vanuit één locatie in een Kindcentrum. Kinderopvanglocaties zullen ook in het Kindcentrum gevestigd worden zodat er een goed en compleet aanbod is voor primair onderwijs, kinderopvang en voorschoolse educatie. De gemeente Dronten ondersteunt de wens voor een Kindcentrum. De scholen en organisaties delen straks één gebouw maar blijven zelfstandig en herkenbaar. Scholen en kinderopvang dragen zorg voor een gezamenlijke vloeiende overgang tussen onderwijs, kinderopvang en voorschoolse educatie.

Verantwoordelijkheid gemeente voor goede huisvesting van scholen
Gemeente Dronten is wettelijk verantwoordelijk voor het voorzien in kwalitatieve huisvesting. De huidige gebouwen waarin het onderwijs, kinderopvang en voorschoolse educatie in Dronten centrum zijn gevestigd is zeer verouderd. Dit geldt ook voor de gymnastieklokalen. De huidige eisen voor modern onderwijs vragen om duurzaamheid en een goed binnenklimaat. De vijf scholen in Dronten centrum hebben zelf aangegeven te willen kijken of een Kindcentrum (inclusief gymzaal/ruimte voor sport en spel) haalbaar is. Na een grondig extern onderzoek blijkt dit mogelijk te zijn.

Locatie Lijzijde meest geschikt
Een onafhankelijk bureau heeft onderzoek gedaan naar de meest geschikte locatie, op basis van wensen van schoolbesturen, kinderopvang en buitenschoolse opvang.

Er zijn 13 locaties  onderzocht waarbij de locatie waar nu basisschool Aan Boord gevestigd (Lijzijde) is als meest geschikt uit het onderzoek naar voren kwam. Het ligt strategisch binnen het gebied waar de leerlingen vandaan komen en is ook goed bereikbaar vanuit het Hanzekwartier waar de komende jaren nog veel woningen gebouwd zullen worden,

Tevens ligt de Lijzijde in een groene omgeving en het gebied heeft aanknopingspunten om de buitenruimten deels in te richten als leeromgeving. Deze groene buitenruimte vervult niet alleen een functie voor het Kindcentrum maar ook voor de omliggende buurt. In plaats van een schoolplein kan bijvoorbeeld een groen buurtplein worden gecreëerd wat ook buiten schooltijden gebruikt kan worden.

Participatie
Natuurlijk worden omwonenden van de locatie van Aan Boord en de gebruikers van het Kindcentrum (ouders van de leerlingen) betrokken bij het nieuw te ontwikkelen Kindcentrum. Hiervoor is een participatieplan gemaakt. De eerste stap is informeren en raadplegen (wat waardeert men in de buurt, wat moet behouden blijven, wat moet versterkt worden) en vervolgstap is consulteren (zijn de vragen en suggesties op een juiste manier in het plan verwerkt? Een extern bureau begeleidt dit traject

Informatie en voortgang
Op deze pagina vindt u de informatie over voortgang van het project. De onderzoeken, besluiten, brieven en andere vormen van informatie aangaande het project kunt u hier vinden.

Voor vragen, opmerkingen en suggesties kunt u mailen naar: kindcentrum@dronten.nl