Infographic afvalkosten 2021

Infographic over de afvalkosten 2021.

Afvalscheiding en -inzameling: Hoe kunnen we het volgens u nog beter doen?

In 2017 is in de gemeente Dronten het systeem van omgekeerd inzamelen ingevoerd. Hierdoor werd het mogelijk de verschillende afvalstromen beter te scheiden.  Afval verandert daardoor in grondstoffen die opnieuw gebruikt kunnen worden. Er zijn veel herbruikbare grondstoffen in het restafval. De kwaliteit van deze grondstofstromen blijft een aandachtspunt. Vervuiling van grondstofstromen leidt nog regelmatig tot afkeur. Inwoners hebben we gevraagd naar hun mening over het bestaande en toekomstig grondstoffenbeleid.

Omgekeerd inzamelen heeft in 2019 geleid tot veel minder restafval!

 • 77% vindt afvalscheiden (heel) belangrijk
 • 86% weet altijd/ meestal wat er in de PMD container mag.
 • 11% twijfelt regelmatig of weet dit vaak niet

Deelnemers denken dat afval scheiden beter gaat wanneer:

 • het financieel aantrekkelijker wordt
 • er meer voorlichting is over PMD afval
 • er meer textiel- en glascontainers zijn
 • er GFT voorzieningen zijn voor hoogbouw
Hoe goed denken deelnemers dat zij de verschillende afvalsoorten scheiden?

De deelnemers scheiden altijd:

 • 89% papier
 • 79% Glas
 • 74% Plastic Blik Verpakking
 • 67% Grof tuinafval
 • 65% Klein chemisch afval
 • 65% Grof huishoudelijk afval
 • 63% GFT
 • 57% Textiel
Tevredenheid over het legen van de containers
 • 61% vindt dat de gft-container vaak genoeg geleegd wordt  
 • 82% vindt dat de PMD container vaak genoeg geleegd wordt
 • 38% heeft soms of altijd ruimte te kort in de gft-container
Milieustraat

Deelnemers vinden de informatie (openingstijden, afvalsoorten) over de milieustraat duidelijk.

 • 66% weet welke afvalsoorten gratis zijn en voor welke je moet betalen.
 • 46% heeft geen behoefte aan een avondopenstelling.

Ideeën ter verbetering van de Milieustraat:

 • Ruimere openingstijden
 • Meer gratis vrije kilo’s
 • Betaling vanuit de auto

Hoe vaak maakt u gebruik van de ondergrondse restafvalcontainer?

 • 61%  1 of meer keer per week inwoners laagbouw
 • 73 % 1 of meer keer per week inwoners hoogbouw

Een flink aantal deelnemers geeft aan verder mee te willen denken over afval en afvalinzameling. Onder deze groep inwoners wordt een klankbordgroep samengesteld waarmee wordt gesproken over afval, afvalinzameling, de genoemde ideeën ter verbetering en het grondstoffenbeleid.

Communicatiekanalen die de voorkeur hebben bij deelnemers
 1. Afvalwijzer-app.
 2. Gemeentepagina in de Flevopost.
 3. Deelnemer zoekt zelf via internet.
Algemene tevreden over de manier waarop geïnformeerd wordt over afvalscheiden en afvalinzameling
 • 7% Ja, zeer tevreden
 • 53% Ja, tevreden
 • 30% Niet tevreden / Niet ontevreden
 • 4% Nee, ontevreden
 • 1% Nee, zeer ontevreden
 • 5% Anders
Hoe wordt tegen de verdeling van de kosten gekeken?
 • 51% vindt dat meer afval ook meer betalen betekent.
 • 69% is geen voorstander van het idee ‘meer afval gratis wegbrengen naar de milieustraat en tegelijk een iets hogere afvalstoffenheffing’.