Dwangsom en beroep bij te laat beslissen

Beslist de gemeente niet op tijd op uw aanvraag of bezwaar? U kunt de gemeente dan in gebreke stellen. U vraagt dan de gemeente binnen 2 weken alsnog een beslissing te nemen. Beslist de gemeente daarna nog niet, dan hebt u recht op een vergoeding (dwangsom). Ook kunt u beroep instellen bij de rechter.

Voor meer informatie kunt u bellen naar (14) 0321.

U kunt de gemeente in gebreke stelen als de gemeente niet op tijd beslist over uw aanvraag of bezwaar.

De gemeente moet binnen een vastgestelde termijn een beslissing nemen op uw aanvraag of bezwaar. In de wet staat meestal binnen welke termijn de gemeente moet beslissen. Is er geen wettelijke termijn, dan geldt een redelijke termijn. Wat redelijk is, hangt af van de soort beslissing. Dit kan enkele dagen of weken zijn, maar soms ook langer. De gemeente moet u in elk geval binnen 8 weken bericht sturen. Dit kan de beslissing zijn, maar ook een brief waarin staat wanneer u de beslissing krijgt. In deze brief kan een termijn staan van meer dan 8 weken. Voor een bezwaarschrift geldt een beslistermijn van 12 weken. Deze termijn kan met zes weken worden verlengd.

  • De gemeente verwacht dat zij geen beslissing kan nemen voor het einde van de wettelijke termijn of de redelijke termijn. U krijgt hiervan bericht. In dit bericht staat ook binnen welke termijn de gemeente wel een beslissing neemt;
  • U moet aanvullende informatie geven zodat de gemeente een goede beslissing kan nemen;
  • U hebt zo veel informatie gegeven dat de gemeente niet binnen de beslistermijn kan beslissen;
  • De gemeente moet noodzakelijke informatie uit het buitenland opvragen;
  • U hebt schriftelijk ingestemd met verlenging van de beslistermijn;
  • Als de vertraging (gedeeltelijk) aan u te wijten is. Bijvoorbeeld omdat u benodigde bewijsstukken niet op tijd aan de gemeente hebt gegeven;
  • Als er sprake is van overmacht (bijvoorbeeld als het gemeentehuis is afgebrand).

In al deze gevallen hebt u niet meteen recht op een dwangsom en kunt u niet direct beroep instellen.

Heeft de gemeente niet binnen 2 weken beslist op uw ingebrekestelling? Dan heeft u recht op een dwangsom.

U hebt geen recht op een dwangsom als u geen belanghebbende bent. Ook als de aanvraag of het bezwaar kennelijk niet-ontvankelijk of kennelijk ongegrond is.