Klacht over het handelen van de gemeente

U heeft een klacht over ons handelen. U kunt daarover een klacht indienen.

Let op:
Klachten of meldingen over de buitenruimte of afval geeft u door op de pagina melding of klacht over de buitenruimte en/of afval.

Voorbeelden van klachten over ons handelen zijn:

  • als u vindt dat u niet netjes behandeld bent;
  • als u geen antwoord krijgt op uw brief of daarop veel te lang moet wachten;
  • als de gemeente toezeggingen of afspraken niet nakomt;
  • als u zonder opgave van redenen gevraagde informatie niet ontvangt;
  • als u van het kastje naar de muur gestuurd wordt.

Onder deze klachtenregeling vallen niet de meldingen over de openbare ruimte. Bijvoorbeeld een gat in het wegdek, een scheve stoeptegel, niet geleegde containers of zwerfvuil. Dit soort klachten meldt u via het formulier van Melding in de openbare ruimte doorgeven.

De gemeente neemt veel schriftelijke besluiten. Het kan gebeuren dat u het niet eens bent met een besluit. Bijvoorbeeld omdat u een vergunning hebt gevraagd, maar niet hebt gekregen. Of uw buren hebben een omgevingsvergunning gekregen waar u het niet mee eens bent. In deze gevallen dient u geen klacht in, maar maakt u bezwaar.

U kunt bij de gemeente een klacht indienen over een gedraging van (een ambtenaar van) de gemeente. U doet dit op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). De gemeente behandelt de klacht. Voor de burger is dit een mogelijkheid tot het krijgen van genoegdoening. Voor de gemeente biedt de behandeling van klachten de kans om fouten te herstellen. En om misstanden en zwakke punten binnen de organisatie te herstellen. Hierdoor wordt de kwaliteit van dienstverlening verbeterd. In het jaarverslag klachten 2022 leest u hoeveel klachten we in dat jaar hebben ontvangen en hoe we die hebben afgehandeld.

 

 

Een klacht kan alleen schriftelijk of digitaal worden ingediend. U kunt uw klacht uiteraard wel mondeling toelichten. Geeft dan bij het indienen van de klacht aan dat u behoefte hebt aan een gesprek over uw klacht.