Bezwaar en beroep

Bent u het niet eens met een besluit? U kunt dan bezwaar maken. Als u niet tevreden bent over ons werk of gedrag, kunt u een klacht indienen.

Neemt u eerst contact met ons op als u bezwaar wilt maken. Wij denken graag met u mee. Komen we er niet uit, dan kunt u alsnog bezwaar maken. Dat kan digitaal of schriftelijk (per post).

Een bezwaarschrift dient u in binnen de wettelijke termijn van 6 weken na de verzenddatum van bekendmaking van het besluit.
Let op: de bezwaartermijn wijzigt niet door contact met ons op te nemen.

Bijvoorbeeld:

 • U heeft een vergunning aangevraagd, maar niet gekregen;
 • Uw buren hebben een omgevingsvergunning gekregen waar u het niet mee eens bent;
 • U bent het oneens met een besluit van de gemeente over uw bijstandsuitkering.

U schrijft een brief met daarin de volgende onderdelen:

 • onderwerp: bezwaarschrift;
 • uw naam en adres;
 • de datum van het bezwaarschrift;
 • om welk besluit het gaat;
 • waarom u het niet eens bent met de beslissing;
 • uw handtekening.

Als u namens een rechtspersoon bezwaar indient, dan voegt u een kopie van de inschrijving bij de Kamer van Koophandel toe. Als u namens iemand anders (natuurlijk persoon) bezwaar indient, dan voegt u een schriftelijke machtiging toe.

Voor het behandelen van een bezwaarschrift brengt de gemeente geen kosten in rekening.

In het besluit zelf is meestal aangegeven of u een bezwaarschrift kunt indienen. Ook staat daar in naar welk adres u het bezwaarschrift kunt sturen.
Let er op dat u 6 weken de tijd hebt om een bezwaarschrift in te dienen. Bent u te laat met uw bezwaarschrift? Dan wordt uw bezwaarschrift in principe niet meer behandeld.

 • U zorgt ervoor dat het bezwaarschrift bij de gemeente is ingediend binnen de wettelijke termijn van zes weken na de dag van toezending/bekendmaking van het besluit aan de aanvrager (bij het besluit staat aangegeven op welke datum het besluit is verzonden);
 • U ontvangt van de gemeente een ontvangstbevestiging;
 • In de meeste gevallen neemt een medewerker van de gemeente daarna contact met u op om het bezwaarschrift met u te bespreken. Dat kan soms leiden tot een aangepast besluit of een andere oplossing. Als er geen oplossing wordt gevonden wordt uw bezwaarschrift behandeld door de ¬†bezwaaradviescommissie. Meestal wordt u uitgenodigd om uw bezwaarschrift tijdens een hoorzitting van de bezwaaradviescommissie mondeling toe te lichten. U bent niet verplicht om uw bezwaarschrift tijdens een hoorzitting toe te lichten. Een vertegenwoordiger van de gemeente krijgt tijdens de hoorzitting de gelegenheid om het door u bestreden besluit toe te lichten. Na de hoorzitting brengt de bezwaaradviescommissie een schriftelijk advies uit aan het betrokken bestuursorgaan;
 • Het betrokken bestuursorgaan neemt, met inachtneming van het advies, een schriftelijk besluit op uw bezwaarschrift. Als er geen hoorzitting is gehouden, staat in het advies van de bezwaarcommissie waarom van het horen is afgezien. Tegen het schriftelijke besluit op uw bezwaar kunt u in beroep gaan bij de rechtbank. Hoe dat moet staat in het besluit op bezwaar.

Vanaf de eerste dag na bekendmaking van de beslissing op u bezwaar heeft u 6 weken de tijd om een beroepschrift in te dienen. De bekendmaking is meestal de datum waarop het besluit is verzonden door de gemeente. Bent u te laat met uw beroepschrift dan wordt uw beroepschrift in principe niet meer behandeld.

Behandeling door de rechtbank
De rechtbank stuurt een kopie van uw beroepschrift naar de gemeente. De gemeente krijgt de kans om een reactie te schrijven (verweerschrift). De rechtbank stuurt u een kopie van dit verweerschrift. Vaak, maar zeker niet altijd, wordt uw beroepschrift door een rechter in de rechtszaal behandeld (onderzoek ter zitting). Ook de gemeente wordt hiervoor uitgenodigd. Tijdens deze zitting krijgt u de gelegenheid om uw beroepschrift toe te lichten. Ook kunt u dan vragen van de rechter beantwoorden.

Voor het schrijven van een beroepschrift geldt een aantal spelregels. U moet in het beroepschrift vermelden;

 • uw naam en adres;
 • de datum waarop u het beroepschrift schrijft;
 • een kopie van de beslissing op bezwaar waar u het niet mee eens bent;
 • omschrijving waarom u het niet eens bent met de beslissing op bezwaar (de gronden);
 • uw handtekening;

Voor het behandelen van een beroepschrift brengt de rechtbank kosten in rekening (griffierecht).

Meestal krijgt u de gelegenheid om uw bezwaren mondeling toe te lichten. Soms gebeurt dit bij een onafhankelijke commissie (bezwaarschriftencommissie). Deze commissie adviseert de gemeente over de inhoud van de beslissing op bezwaar. In de agenda op de pagina’s Gemeente Nieuws in de FlevoPost wordt vermeld wanneer er hoorzittingen van de commissie bezwaarschriften plaatsvinden.

Voor het schrijven van een bezwaar- of beroepschrift hebt u geen juridische kennis nodig. Toch is het goed om hierover advies te vragen. Dit kan bij het Juridisch Loket of bijvoorbeeld uw rechtsbijstandsverzekeraar of een advocaat.