Terug naar het overzicht

Voortgang Windplannen

De gemeenteraad van Dronten is geïnformeerd over de voortgang van de windplannen in de gemeente. De informatie heeft betrekking op de afspraken die er zijn gemaakt tussen gemeente en initiatiefnemers over de bouwfase en de manier waarop inwoners in worden betrokken. Ook is een update gegeven over de voorbereidingen op de bouw van de turbines en over de ontwikkelingen rond de windfondsen, waar inwoners uit de gemeente Dronten straks van kunnen profiteren.

Voortgang en afspraken over de bouwfase

Tijdens de bouw en exploitatie ligt de regie bij de initiatiefnemers van de windparken. De gemeente beoordeelt en verleent de aangevraagde vergunningen om de bouw van de windparken mogelijk te maken, daarna heeft de gemeente vooral een controlerende rol. Voorstellen van initiatiefnemers worden getoetst aan gemaakte afspraken over zaken als de planning, verkeer en het recht om kabels en leidingen in de grond te leggen. Ook controleert de gemeente of de windparken afspraken nakomen op het gebied van toezicht en handhaving, mogelijke hinder, communicatie met inwoners en een adequate behandeling van klachten en meldingen.

Voortgang Windplanblauw

Windplanblauw is in maart gestart met het voorbereidende werk voor de bouw. Er zijn bomen gekapt, in- en uitritten gemaakt voor het bouwverkeer en er zijn tijdelijke bruggen in aanbouw om het transport van materiaal mogelijk te maken. De eerste oude windmolens zijn inmiddels afgebroken, aan de Klokbekertocht en Rivierduintocht. Ook is gestart met de bouw van het onderstation en worden de eerste funderingen geplaatst. Medio tweede kwartaal 2022 begint de bouw van de eerste nieuwe turbines.

Verkeershinder en maatregelen worden afgestemd met de wegbeheerders en hulpdiensten. Inwoners worden geïnformeerd over de bouwwerkzaamheden via de bouw-app van Windplanblauw en de reguliere mediakanalen. In de bouw-app kunnen inwoners vragen stellen en meldingen of klachten doorgeven. Een werkgroep van inwoners zal regelmatig met de aannemers en Windplanblauw praten over de werkzaamheden in het gebied, de verkeersmaatregelen, omleidingen en veiligheidsaspecten in relatie tot de bouw. Daarnaast organiseert Windplanblauw dit jaar ook enkele informatiebijeenkomsten over de bouwfase en andere thema’s. Meer informatie hierover en over de bouw-app is te vinden op www.windplanblauw.nl.

Voortgang Windplan Groen

Windplan Groen zal in de loop van 2021 het werk aan onder andere de wegen en elektriciteitskabels starten. In de loop van 2022 start Windplan Groen met de bouw van de eerste windturbines. De bouw van het onderstation en het transfomatorstation is onlangs gestart en is naar verwachting klaar in april 2022. Daarvoor is tussen de Hoge Vaart en het Olsterpad, ten oosten van Dronten, een toegangsweg aangelegd. Inmiddels is ook de demontage van de eerste oude turbines gestart, deze krijgen een herbestemming in Litouwen. In juli volgt demontage van de eerstvolgende windturbines.

In juni worden twee vleermuizenhotels gebouwd, als tijdelijk adres om tijdens de bouwfase rust te creëren voor de dieren. Eind juni start het Windplan Groen Journaal: een ‘tv uitzending via internet’. Meer details hierover zijn te vinden op www.windplangroen.nl Via deze website kan een ieder die dat wil zich ook aanmelden voor de nieuwsbrief.

Toelichting op zorgen over mogelijke effecten van windturbines

In de media wordt regelmatig aandacht besteed aan de mogelijke (gezondheids-) effecten van windturbines. Er bestaat een veelheid aan informatie over dit onderwerp die niet éénduidig is en veel verschillende afzenders kent. Sommige inwoners maken zich zorgen. De gemeente heeft daar aandacht voor en heeft daarom nauw contact met expertbureaus, GGD en RIVM om inwoners te kunnen bedienen in hun mogelijke informatiebehoefte en te faciliteren in de juiste weg naar informatie of ondersteuning. Waar mogelijk draagt de gemeente bij aan het vergaren van meer kennis.

Nalevingsstrategie

De gemeente werkt samen met de Omgevingsdienst Flevoland aan een plan voor het toezicht en de handhaving tijdens de bouw- en exploitatiefase. Voor de bouwfase moet geregeld worden hoe de gemeente toezicht houdt op de bouwwerkzaamheden, of de windplannen zich houden aan de vergunningseisen en welke acties worden ondernomen als blijkt dat de afspraken niet worden nageleefd. In het plan voor de exploitatiefase staat hoe de gemeente beoordeelt of de norm voor geluid wordt nageleefd en hoe de normen voor slagschaduw en lichtschittering. Ook staat daarin welke acties worden ondernomen als de normen worden overschreden. Zodra de plannen klaar zijn, zal de gemeente deze publiceren. Inwoners krijgen dan ook informatie over de wijze waarop zij contact kunnen opnemen bij eventuele zorgen, vragen of klachten.

Informatievoorziening inwoners

Onlangs heeft de gemeente een enquête gehouden via Dronten.ikpraatmee.nl over de informatiebehoefte en eventuele zorgen rond de windparken. De gemeente gebruikt de resultaten om de communicatie over de windparken nog beter te laten aansluiten bij de vragen van inwoners.
De enquête is door bijna 1000 inwoners ingevuld. De drie meest genoemde thema’s waarover zorgen zijn of waar een concrete informatiebehoefte voor is, zijn:

  • Algemene informatie over de windparken (totstandkoming, bouwwerkzaamheden)
  • Natuur & Milieu
  • Geluid en slagschaduw

Op de vernieuwde website www.dronten.nl is veel informatie te vinden over de windparken, waaronder binnenkort de vragen en antwoorden die door inwoners zijn gesteld tijdens het Webinar over geluid, dat in mei werd georganiseerd en door tachtig deelnemers werd bezocht. Inwoners die vragen hebben over kunnen deze mailen naar: windparken@dronten.nl.

Gebiedsgebonden bijdrage

Met de initiatiefnemers van de windplannen is afgesproken dat zij een deel van de opbrengsten van de windturbines beschikbaar stellen voor projecten in de gemeente. Dit betekent dat er vanaf het moment dat de turbines draaien, jaarlijks een bedrag vrij komt van ongeveer 300.000 euro van Windplanblauw en ongeveer 450.000 van Windplan Groen. Dat geld heet een gebiedsgebonden bijdrage. Inwoners kunnen straks zelf ideeën indienen voor projecten. Het afgelopen half jaar heeft de gemeente samen met inwoners en de initiatiefnemers van de windplannen nagedacht over een organisatie die het geld straks (vanaf 2023) moet beheren en verdelen. Er is gesproken met Dorpsbelangen Swifterbant en Biddinghuizen, vertegenwoordigers van de VVE in Ketelhaven en ongeveer 40 inwoners uit alle kernen die zich hadden aangemeld om deel te nemen in één van de werkgroepen. Deze werkgroepen dachten na over de doelstellingen, voorwaarden en de organisatievorm. Enkele van de denkrichtingen van de werkgroepen zijn ook voorgelegd via een enquête waar aan alle inwoners konden deelnemen. 768 inwoners maakten hiervan gebruik.
Op basis van alle input is door de gemeente een plan opgesteld, waarvan de insteek is dat inwoners zelf bepalen wat er met het geld gebeurt. In juni zal het plan worden voorgelegd aan het college van B&W en na de zomer aan de gemeenteraad.