Terug naar het overzicht

Uitkomst enquête jaarwisseling: 64% ervaart geen vuurwerkoverlast

Het college van Dronten heeft onderzoek laten doen naar de beleving van het afsteken van vuurwerk en carbid. Het hoge aantal van 2826 respondenten heeft de enquête op dronten.ikpraatmee.nl ingevuld. Daarvan geeft 64% aan geen overlast te ervaren bij het afsteken van vuurwerk. Bij carbid schieten is het percentage dat geen overlast ervaart nog hoger, nl. 81% van de respondenten. “De jaarwisseling afgelopen jaar verliep dan wel rustig en gemoedelijk, maar dat zoveel mensen geen overlast ervaren van vuurwerk en carbid heeft me wel verrast”, zegt burgemeester Gebben.

Geluid, rommel en angst bij dieren

De respondenten die wel overlast ervaren bij het afsteken van vuurwerk en carbid, gaven aan vooral last te hebben van het harde geluid, van rommel (schade voor het milieu) en van angst bij dieren. Ook valt uit de enquête te halen dat gedacht wordt dat de overlast ontstaat door illegaal vuurwerk en hebben inwoners meer last van vuurwerk in de weken voor de jaarwisseling dan tijdens de jaarwisseling zelf.

Nulmeting

Het onderzoek is uitgevoerd naar aanleiding van raadsvragen van de fracties GroenLinks, SP en ChristenUnie in december 2020. Er was nog niet eerder onderzoek gedaan naar de beleving van vuurwerk. “De uitkomst geeft een goed beeld van hoe mensen het afsteken van vuurwerk en carbid ervaren en is een mooie nulmeting voor mogelijk toekomstig beleid”, aldus de burgemeester.