Terug naar het overzicht

Nieuwe Wet inburgering met Drontense aanpak

Investeren in Inburgeren, Integreren en Participeren

Gemeenten worden vanaf 1 januari 2022 verantwoordelijk voor de uitvoering van de nieuwe Wet inburgering. Inburgeringsplichtigen zijn nu nog zelf verantwoordelijk voor hun inburgering. Het college van B en W heeft ingestemd met het Drontense beleidsplan ‘Investeren in Inburgeren, Integreren en Participeren’, waarin de Drontense aanpak staat beschreven in het kader van de nieuwe Wet inburgering. De gemeenteraad heeft hierover een voorstel gekregen. Met dit beleidsplan hoopt het college vooral in te zetten op een kwalitatieve inburgering waarbij de ondersteuning parallel wordt aangeboden. Inburgeringsplichtigen krijgen dus een totaal aanbod gericht op inburgeren, integreren en (arbeids-)participatie.

Drontense aanpak

Wethouder Peter van Bergen: “We willen bereiken dat inburgeringsplichtigen, vanaf de dag dat zij inwoner zijn van de gemeente Dronten, actief aan de slag gaan met inburgeren. De Drontense aanpak voorziet hierin. Inburgeringsplichtigen gaan actief aan de slag met het leren van de Nederlandse taal op een zo hoog mogelijk niveau, maar ook integreren in de Drontense samenleving door deel te nemen aan sport- of cultuurvoorzieningen en ondersteuning krijgen bij het vinden van (betaald) werk hoort hierbij”.

Samenwerken aan een traject op maat

Het nieuwe beleidskader bestaat uit een samenhangend aanbod van activiteiten en ondersteuning die parallel aan elkaar worden aangeboden. De drie wettelijk voorgeschreven leerroutes bestaan uit een aanbod gericht op taal, werk en meedoen in de Drontense samenleving. De uitvoering wordt vormgegeven door een publiek-private Sociale Coalitie Dronten. In deze Sociale Coalitie Dronten werken (lokale) bedrijven, onderwijsinstellingen, re-integratiebedrijven, maatschappelijke organisaties zoals onder andere MDF, Huis voor Taal, De Meerpaal, Stichting Vluchtelingenwerk en de gemeente Dronten samen. Per inburgeringsplichtige wordt een traject ‘op maat’ aangeboden dat niet vrijblijvend is. 

Ondersteuning door klankbordgroep

Naast aandacht voor taal, sociale- en maatschappelijke integratie en de focus op het krijgen van  (betaald) werk, worden inburgeringsplichtigen in de Drontense aanpak ondersteund door klankbordgroepleden. Dit zijn eerder succesvol ingeburgerde Drontenaren die nieuwe inburgeringsplichtigen helpen hun weg te vinden in de Drontense samenleving. Zij delen hun kennis en zijn een ‘vraagbaak’ voor informatie als het gaat om het afsluiten van bijvoorbeeld een energie- of telefooncontract. De Drontense aanpak gaat uit van de menselijke maat. Daarbij is er ondersteuning vanuit de klankbordgroepleden en is er aandacht voor inburgeren, integratie en (arbeids-)participatie. Ook wordt er nog meer samengewerkt met lokale partijen vanuit de bedoeling van de nieuwe Wet inburgering. Hiermee wordt perspectief geboden aan inburgeringsplichtigen en daarmee ook aan de samenleving.