Terug naar het overzicht

Groen licht voor Regionale Energie Strategie

Alle Flevolandse gemeenteraden, de Algemene Vergadering van het Waterschap en Provinciale Staten zijn akkoord met het Flevolandse bod aan de Regionale Energie Strategie (RES) 1.0. Met 5,81 Terawatt-uur (TWh) levert Flevoland een flinke bijdrage aan het halen van de klimaatdoelen van Nederland.

Grote bijdrage

Gedeputeerde Jop Fackeldey, voorzitter van RES Flevoland is blij met het resultaat: “Onze bijdrage is het resultaat van een goede samenwerking en daar ben ik trots op. We zijn een regio, waarin we zes gemeenten, één waterschap en één provincie hebben. Hierdoor kunnen we op een goede manier afspraken met elkaar maken. En als je ziet dat we als Flevoland echt een grote bijdrage gaan leveren aan de landelijke en internationale doelen, dan mogen we daar trots op zijn als provincie.”

Bestaand beleid

In de RES laat Flevoland zien wat er in onze regio gedaan wordt om de uitstoot van broeikasgassen in 2030 te halveren en in 2050 nagenoeg te laten verdwijnen, zoals we nationaal (Klimaatakkoord) en internationaal (Parijs) hebben afgesproken. In dit Flevolandse bod is het huidige beleid als uitgangspunt genomen. Dit betekent dat het bod alleen bestaat uit plannen die al zijn gemaakt en goedgekeurd. Met name door wind wordt nu al 7% van de landelijke opgave voor duurzame energie opgewekt. Daarnaast worden er in de RES afspraken gemaakt over hernieuwbare warmte en energiebesparing.

Randvoorwaarden

Flevoland gaat dus al een grote bijdrage leveren aan de klimaatdoelen van Nederland. Maar het kan zijn dat er nog meer van Flevoland gevraagd gaat worden. Daarom staat in de RES 1.0 ook dat  onderzocht gaat worden of en zo ja, welke mogelijkheden er nog meer zijn voor grootschalige opwek door wind en zon. Flevoland wil dit alleen doen als de regio er ook op vooruit gaat. Daarom staan er in de RES 1.0 Flevoland een aantal randvoorwaarden, te weten: de inwoners van Flevoland moeten goed betrokken worden bij het RES-proces, er moet voldoende ruimte zijn op het energienet en Flevoland wil dat het voor de inwoners betaalbaar is om mee te doen aan de transitie. Sterker nog; de woonlastenneutraliteit van de Flevolander moet gelijk blijven.

RES-regio

Flevoland is één van de 30 RES-regio’s, die moet laten zien welke bijdrage zij gaat leveren aan de energietransitie. Door het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) worden de 30 biedingen kwalitatief en kwantitatief beoordeeld en wordt de gezamenlijke optelsom tot de benodigde 35 TWh gemaakt. Vervolgens zal iedere regio om de 2 jaar een vernieuwde RES opleveren.