Terug naar het overzicht

Geluidsmetingen luchtvaartgeluid in 2021 licht gestegen

In 2021 vond er in de gemeente Dronten een lichte stijging van vliegtuiggeluid plaats. Dat blijkt uit de rapportage over het gemeten vliegtuiggeluid in de periode 1 januari 2021 – 31 december 2021. Dit rapport sluit aan op de rapportage over de voorgaande gebruikersjaren. De geluidsbelasting op basis van metingen is bij alle meetpunten 42,4 dB Lden of lager.

Waar doen wij dit voor?

Het doel van de metingen is om inzicht te krijgen in het huidig vliegtuiggeluid (nulmeting) binnen de gemeente en die kennis te gebruiken voor de beleidskeuzen van de gemeente in het kader van de eventuele uitbreiding van het vliegveld Lelystad. Zo kan er een relatie gelegd worden met klachten van inwoners, ontwikkelingen rond Lelystad Airport en in een mindere mate rond Schiphol.

Geluidsbelasting licht gestegen

De totale vliegbewegingen in Nederland zijn sinds de Covid19 pandemie sterk gedaald. In 2021 is sprake van een toename ten opzichte van 2020, doch blijft nog achter bij de jaren ervoor.  In 2021 is de geluidbelasting voor de woonkernen Dronten en Biddinghuizen gestegen naar maximaal 42.4 dB Lden. Deze stijging vond plaats eind april door een sterke toename van sportvliegtuigen verkeer. Sportvliegtuigjes cirkelen vaak een paar keer in hetzelfde luchtruim rond en kunnen daardoor relatief veel geluid op 1 meetpunt genereren.

Volgens gangbaar onderzoek bedraagt het niveau waarboven een significant deel van de bevolking hinder kan ondervinden 48 dB Lden. De metingen in de periode 2011 – 2021 geven aan dat op de meeste plaatsen in de gemeente Dronten vliegtuiggeluid veroorzaakt door vliegverkeer wel waarneembaar is, maar ruim beneden de 48 dB Lden blijft. Dit wordt mede veroorzaakt doordat vliegtuigen van en naar Schiphol op grotere hoogtes passeren.

De geluidsmetingen, zowel voor Dronten als Biddinghuizen, zijn uitgevoerd door Sensornet en zijn online realtime  te volgen op www.sensornet.nl.

De ‘Rapportage vliegtuiggeluid gemeente Dronten 2021’ is hieronder beschikbaar.