Terug naar het overzicht

Dronten wil dienstlijnen behouden

Foto: Dedrontenaar.nl

‘Het opheffen en wijzigen van zes dienstlijnen in Dronten gaat ons een stap te ver.’ Dat schrijft het college van B. en W. van Dronten als reactie op het Transitieplan Openbaar Vervoer 2022-2023. Het college van Dronten vindt dat de inwoners van de gemeente onevenredig hard worden getroffen en spreekt haar ongenoegen uit over het voorgenomen opheffen van de buslijnen 163 (Dronten – Lelystad), 164 (Swifterbant – Lelystad), de buslijnen 21/22 (stadsdienst Dronten) en het wijzigen van de lijnen 146 en 147.

Het college van Dronten vraagt Gedeputeerde Staten om het voorstel te heroverwegen en met oplossingen te komen voor het behoud van de bereikbaarheid via het openbaar vervoer in de dorpskernen Dronten, Swifterbant en Biddinghuizen. Hiervoor heeft het college in haar reactiebrief talrijke argumenten aangedragen. Wethouder Korting maakt zich zorgen over de maatschappelijke gevolgen van het wijzigen en schrappen van de buslijnen: ‘Onze inwoners worden onevenredig hard getroffen. Het treft onder andere de kwetsbare mensen in de samenleving die afhankelijk zijn van openbaar vervoer. Zo heeft Dronten relatief de meeste 65-en 80-plussers van heel Flevoland en het openbaar vervoer is voor hen van groot belang. De afstanden binnen de gemeentegrenzen zijn groot en ook de afstand tot voorzieningen als speciaal onderwijs, ziekenhuizen, behandelcentra en dergelijke zijn vaak groot. Bovendien zijn de gemaakte keuzes onverstandig vanuit de verwachting dat de frequentie op korte termijn toeneemt als reizigersgroepen meer gebruik maken van het busvervoer bij de start van het nieuwe schooljaar en als de meeste mensen gevaccineerd zijn.’  

Dit voorjaar stelde het college van Gedeputeerde Staten van provincie Flevoland het Transitieplan Openbaar Vervoer 2022-2023 voor. Dit plan is opgesteld vanwege de coronapandemie, waardoor het gebruik van openbaar vervoersbussen drastisch omlaag is gegaan. Om ook de financiële lasten omlaag te brengen is een aantal kostenbesparende maatregelen voorgesteld in de OV-concessie.
In de brief aan het college van Gedeputeerde Staten onderschrijft het college de visie van de provincie dat het openbaar vervoer een maatschappelijke functie vervult.

De brief is hieronder te lezen.