Terug naar het overzicht

Dronten kijkt terug op bevlogen jaar en bouwt verder

DRONTEN – 2022 tekent zich voor gemeente Dronten als een bevlogen jaar. Bevlogen door inzet op armoedebeleid, jeugdbeleid, de regionale energietransitie, de woningbouwopgave en het versterken van de dienstverlening. In de aanbiedingsbrief van de jaarstukken aan de gemeenteraad benoemt het college bovendien de mondiale ontwikkelingen die van invloed zijn op het welzijn van de inwoners. ‘Het meest ingrijpende is de naar het zich laat aanzien, lange oorlog in Oekraïne met de inval vanuit Rusland. Met de primaire gevolgen van die oorlog is ook Dronten geconfronteerd. Allereerst door het bieden van opvang voor de vluchtelingen.’

Wethouder Siert Jan Lap licht toe dat het college in zijn collegeprogramma een hoge ambitie heeft neergelegd waarmee, ondanks de gestapelde opgaven, in 2022 een start kon worden gemaakt. ‘Complexe opgaven los je niet simpel op. Het laat ons beseffen dat we ons in een veranderende wereld begeven, waarbij het noodzakelijk is dat we anders moeten denken en handelen om aan te blijven sluiten.’ Hij noemt vluchtelingenproblematiek, het klimaatvraagstuk en de energiearmoede als enkele van deze opgaven. ‘Het maakt gelijk duidelijk dat we niet meer genoeg hebben aan enkelvoudige oplossingen.’

Bouwstenen voor de toekomst
Met een ruime inwonersparticipatie hebben we een voorstel aan de gemeenteraad kunnen aanbieden om richting te geven aan de noodzakelijke woningbouw en de daaraan gerelateerde uitbreidingsmogelijkheden. Hiermee hebben we in 2022 de Dronter principes kunnen vastleggen en het voorwerk gedaan voor “Dronten Ontwikkelt” (het besluit hierover is in 2023 genomen). Tegelijk met onze ambities gaven we ook aan dat we ons er bij terug- en vooruitkijken, van bewust zijn dat er altijd onvoorspelbaarheden zijn. We zien dat de spankracht van de organisatie onevenredig belast is. Daarbij hebben we, net als andere gemeenten, te maken met de krapte op de arbeidsmarkt. Het is en blijft een uitdaging om personeel te binden en boeien. Dit alles maakt dat het college van Dronten onder ogen ziet dat het realiseren van ambities een scherpe fasering en prioritering vraagt.

In de aanbiedingsbrief van de Jaarstukken geeft het college aan gestart te zijn met extra inzet op jeugd en het daaraan verbonden jeugdbeleid. Het college benadrukt dat het nu echt tijd is om daar een omslag in te maken. De ambitie is de jongeren in de gemeente Dronten maximale kansen te bieden en naast hen te staan die minder eenvoudige persoonlijke omstandigheden hebben. Met het instellen van een noodfonds heeft de gemeenteraad het armoedevraagstuk nog eens extra geaccentueerd. Het college geeft aan door de extra inzet een versnelling op gang te brengen om armoede te voorkomen en te bestrijden. Daarnaast kijkt het college terug op de bijdrage die met de windplannen vanuit Dronten kon worden geleverd aan de regionale energietransitie. Naast het optimaliseren van onze dienstverlening houden we ook oog voor de natuur dichtbij. Zo is uitwerking van het visieplan biodiversiteit is ter hand genomen.