Rioolaansluiting woning aanvragen

Bent u nog niet aangesloten op het openbaar riool? Dan kunt u een aanvraag indienen bij de gemeente. Ook kunt u uw bestaande aansluiting wijzigen of opheffen.

Woning
Als u een nieuwe woning bouwt, moet het worden aangesloten op de riolering. De gemeente is verplicht uw huishoudelijk afvalwater te ontvangen. Daarom verzorgen wij de rioolaansluiting van uw woning vanaf uw perceelgrens tot op het openbaar riool.

Let op!
Wij raden u aan om de aanvraag voor de rioolaansluiting gelijk te doen met de aanvraag voor de omgevingsvergunning. Dit is een afzonderlijk proces en valt dus niet onder de bouwvergunning van uw woning.

Aanvragen
U vult het aanvraagformulier Rioolaansluiting voor woningen in.

De Gemeente Dronten streeft naar een complete scheiding van schoon en vuil water. Maar ook naar een duurzame oplossing met kringloopsluiting en hergebruik van waardevolle stoffen.

Bij woningen kiezen wij in principe voor het afvoeren van huishoudelijk afvalwater via een vuilwater (zogenaamd DWA-) stelsel en infiltratie van het hemelwater op de plek waar dit valt. Dit is dus op uw perceel. Voor woningeigenaren houdt dit veelal in dat men zelf het hemelwater in de tuin dient op te vangen en te infiltreren via een speciale infiltratievoorziening. Eventuele bovengrondse afvoer naar de openbare weg is soms ook een mogelijkheid. Mocht dit lokaal niet toepasbaar/haalbaar blijken, dan kiezen we voor het afvoeren van het hemelwater naar het oppervlaktewater in de omgeving. Dit is door middel van een apart hemelwater (zogenaamd HWA-) stelsel of direct op een langs het perceel gelegen watergang.

Zie hiervoor ook ons gemeentelijk rioleringsprogramma Als eigenaar bent u zelf verantwoordelijk voor de riolering op uw eigen perceel/terrein.

Dit kan via het digitale meldingsformulier.

De kosten die de gemeente maakt voor de aansluiting van uw leidingen op het hoofdriool verschillen per situatie. Dit is in veel gevallen maatwerk. In onze Aansluitverordening riolering staan voor diverse situaties de tarieven vermeld voor aansluiting.

Primair zijn burgers zelf verantwoordelijk voor het hemelwater op hun eigen perceel. Het hemelwater kan zelf worden benut. Dit voor bijvoorbeeld het doorspoelen van het toilet, de beregening van beplanting, worden geïnfiltreerd in de bodem of indien mogelijk direct geloosd op oppervlaktewater. Dit is per situatie vaak maatwerk. Is dit niet mogelijk of haalbaar? Dan zal er door de gemeente een apart hemelwater riool (HWA stelsel) aangebracht zijn waar aansluiting op mogelijk is. De gemeente bepaalt in deze of aansluiting wel of niet kan.

De rioolaansluiting dient te voldoen aan het Bouwbesluit en de onderstaande voorwaarden van de gemeente. De aanvrager/eigenaar is verantwoordelijk voor de rioolaansluiting van de leiding(en) op eigen terrein tot aan de perceelgrens. Hierbij dienen de (afval)waterstromen met verschillende leidingen te worden aangeboden. Dit betekent:

  • een aparte perceelsafvoerleiding voor de afvoer van het vuilwater (DWA);
  • een aparte perceelsafvoerleiding voor het hemelwater (HWA);
  • eventueel een aparte perceelsafvoerleiding wanneer er sprake is van overtollige grondwater op uw perceel;
  • extra voorwaarden zoals opgenomen in het bestemmings- of omgevingsplan of uw verkoopakte.

De afvoer van (afval)waterstromen vind enkel plaats als hiervoor een geschikt openbaar riool voor de afvoer van dit water aanwezig is. Dit kan beteken dat er aanvullende eisen of voorwaarden worden gesteld aan het aanbieden van deze waterstromen of zelfs dat bepaalde waterstromen niet worden aangesloten op het openbaar riool.

Uw aanvraag wordt door ons beoordeeld of deze compleet is en of aansluiting op ons openbaar riool mogelijk is. Zijn gegevens niet compleet of duidelijk? Dan zal er per e-mail gevraagd worden voor meer informatie.

Als de aanvraag duidelijk en compleet is zal u van ons een rioolaanvraagformulier met kostenopgaaf en voorwaarden terug krijgen. Hierbij zit ook vaak een aansluitschets waarop vermeld staat waar u uw perceelsafvoerleiding naar toe dient aan te leggen. Dit ontvangt u in veel gevallen binnen 8 weken na uw aanvraag.

U dient ons rioolaanvraagformulier verder in te vullen en voor akkoord te ondertekenen en retour te sturen. Dit verstuurd u naar riool@dronten.nl met in het onderwerp van uw bericht de vermelding van uw zaaknummer of aansluitnummer. Beide nummers vind u reeds ingevuld op het rioolaanvraagformulier.

Na afronding van uw eigen werkzaamheden inzake de riolering en woningbouw op eigen perceel kunt u deze gereed melden voor aansluiting middels het Gereedmeldingsformulier. Deze wordt u toegezonden na akkoord op ons rioolaanvraagformulier (prijsopgaaf).

Voorwaarden voor aansluiting/gereedmelding:

  • De woning is glas- en waterdicht;
  • De perceelsafvoerleiding is aangebracht tot aan het door de gemeente aangegeven punt en gemarkeerd.

Na uw gereedmelding gaan wij onze aannemer de opdracht geven om uw perceelsafvoerleiding aan te sluiten op het openbaar riool. U mag dus niet zelf aansluiten op ons openbare rioolstelsel. Het aansluiten op het openbaar riool vindt op zijn vroegst 4 weken na uw gereedmelding plaats. Ook sturen wij u dan een factuur voor het voldoen van de aansluitingskosten.

De behandeling van uw aanvraag neemt gemiddeld 8 weken in beslag. Van ons krijgt u een prijsopgave van de kosten. Hierbij wordt ervan uitgegaan dat uw aanvraag compleet en duidelijk wordt ingediend. Uitgebreide aanvragen en aanvragen met rioolpersleidingen kunnen langer duren dan 8 weken. Het daadwerkelijk aansluiten op het openbaar riool vindt op zijn vroegst 4 weken na uw gereedmelding plaats.

Nee, aansluitingen op het openbare riool gebeurt altijd door of namens de gemeente zelf.

Nee. Het aanpassen van de aansluiting op het openbaar riool gebeurt altijd door of namens de gemeente zelf. Als u uw bestaande rioolaansluiting wilt aanpassen heeft u een nieuwe vergunning nodig. Het proces is in deze gelijk aan de aanvraag voor een nieuwe rioolaansluiting.