Aanschrijving door de gemeente

Net als de politie ziet de gemeente erop toe dat iedereen regels naleeft. Overtreedt u wettelijke regels, dan grijpt de gemeente in. U krijgt dan een brief waarin wij u vragen de overtreding ongedaan te maken. Doet u niets, dan maakt de gemeente de overtreding ongedaan op uw kosten (bestuursdwang). Ook kan de gemeente u een dwangsom opleggen om u te dwingen alsnog aan de aanschrijving te voldoen.

De gemeente let erop dat iedereen zich aan de regels houdt. Dit is bijvoorbeeld op het gebied van vergunningen en bestemmingsplan. Overtreedt u wettelijke regels waarvoor de burgemeester of het college bevoegd is? Dan vraagt de gemeente u per brief om de overtreding ongedaan te maken. Dit heet een aanschrijving. Doet u niets? Dan doet de gemeente het voor u. De kosten zijn dan ook voor u. Dit heet bestuursdwang. De gemeente kan u ook een dwangsom laten betalen. Dit betekent dat u moet betalen als u de overtreding niet op tijd ongedaan maakt.

  • bouwen zonder omgevingsvergunning;
  • gebruik van gronden en gebouwen in strijd met de regels van het bestemmingsplan;
  • strijd met regels uit de Algemene plaatselijke verordening (Apv).

 

Bent u het niet eens met een aanschrijving van de gemeente? Dan kunt u dit in een zienswijze die u aan de gemeente stuurt, uitleggen. Daarna krijgt u van de gemeente een definitief besluit. Hierin vraagt de gemeente u opnieuw om de overtreding ongedaan te maken. Dit heet een definitief handhavingsbesluit. Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken bij de gemeente. U moet dan wel al de overtreding ongedaan maken.