Gladheidsbestrijding

Gladheid op de weg kan gevaarlijke situaties opleveren. Als het door weersomstandigheden glad wordt, gaat de gemeente strooien. De gemeente houdt zelf de weersverwachting goed in de gaten en heeft ook contact met de provincie en Meteo Consult.
Ook begint de gemeente vanaf de eerste sneeuwval met schuiven en strooien, ook ’s nachts en als het noodzakelijk is in het weekend. Als het nodig is, rukt het gladheidsbestrijdingsteam uit tussen 04.00 uur en 23.00 uur. Om dit goed te stroomlijnen is een dienstrooster opgesteld. Het gladheidseizoen start op 9 november 2023 en eindigt op 28 maart 2024.

De gemeente heeft een beleidsplan gladheidbestrijding. Hierin staat onder andere welke wegen gestrooid worden. Dit zijn voornamelijk de hoofdontsluitingswegen en wijkontsluitingswegen bij scholen en winkelcentra. Ook zijn in dit plan de maatschappelijke objecten, zoals huisartsenposten en bushaltes opgenomen.

Meteo Consult en de coördinator van de gladheid houden de weersverwachting in de gaten. De coördinator gladheidbestrijding bepaalt of er uitgerukt moet worden. Voorafgaand vindt een inspectie plaats. De coördinator gladheidbestrijding houdt de hele dag in de gaten of er nogmaals gestrooid moet te worden.  Met een GPS-systeem wordt bijgehouden op welke wegen gestrooid is. Het is belangrijk dat verkeer over de weg gaat na het strooien. Indien dit niet gebeurt, is de werking van het zout niet optimaal. Zo kan het zijn dat ondanks dat er gestrooid is, wegen glad kunnen zijn.

Als weggebruiker dient u ook rekening te houden met de weersomstandigheden en de begaanbaarheid van de wegen. Omdat wij niet op alle wegen strooien, kan het plaatselijk glad blijven. Probeer vroeger de deur uit te gaan en rustiger te rijden.

Helaas kan de gemeente niet alle stoepen sneeuw- en ijsvrij houden. We vragen dan ook aan de inwoners om voetpaden en stoepen voor de eigen woning schoon te houden. Bij diverse lokale ondernemers is zout te verkrijgen.

De gemeente probeert een goede balans te vinden tussen de bescherming van het milieu en de veiligheid van de bewoners. Dat is de reden waarom wij de gladheid in wijkstraten alleen bij hoge uitzondering bestrijden. Ook is daar vaak te weinig beweging om een goede werking van het gestrooide middel te garanderen.

Als eerste strooien wij de hoofdroutes. Dit zijn de doorgaande wegen, de daaraan gelegen op- en afritten, de bus routes en de wijkontsluitingswegen. Ook strooien wij de doorgaande fietspaden met de daarin gelegen bruggen en de parkeerplaatsen in de centra gestrooid. De gladheid in de straten van alle wijken bestrijden wij in principe niet. De hoofdroutes gaan voor.

De gemeente is verantwoordelijk voor de wegen binnen de bebouwde kom. De wegen buiten de bebouwde kom vallen grotendeels onder het beheer van de provincie. Deze heeft eveneens een gladheidbestrijdingsplan. Tijdens de strooiwerkzaamheden is er dagelijks afstemming tussen de gemeente en de provincie.