Wateroverlast

Na hevige regenval kan er water op straat blijven staan. Meestal komt dit door verzakte bestrating of door verstopte kolken. De gemeente onderhoudt de bestrating en de straatkolken door ze periodiek te reinigen.

Ziet u ernstig verzakte bestrating of een verstopte put, maak hier dan een melding van. Bij gevaarlijke situaties belt u ons altijd direct via 14 0321.

Wateroverlast in uw eigen tuin voorkomt u door niet de hele tuin te bestraten. Regenwater kan dan wegzakken in de grond tussen de planten, in het gazon of in een grindpad. Het rioolsysteem wordt zo minder belast.

De putten in de straten voeren het regenwater af. Gooi geen sop, olie, andere chemische stoffen, zand of veegvuil is de put, dit veroorzaakt verstopping veroorzaken. Let er dus op wat in de put terecht komt.

Grondwater kan uw kelder of kruipruimte binnenkomen via de muren of via de vloer. Als u op een dijk of kade woont, kan water uit de vaart met het grondwater meekomen. Ook kan het zijn dat een waterleiding lekt. Het is belangrijk om te achterhalen wat de oorzaak is, om de juiste maatregelen te treffen.

  • Kruipruimtes hoeven niet waterdicht te zijn. In de meeste kruipruimtes is het mogelijk dat er water in komt te staan. Houd bij het opslaan van spullen in een kruipruimte rekening met het omhoog komen van grondwater.
  • Een kelder is een verblijfsruimte en hoort wel waterdicht te zijn. U bent zelf verantwoordelijk voor het waterdicht maken en houden van een kelder, om te voorkomen dat er grondwater of regenwater kan binnendringen.

Het Waterschap Zuiderzeeland bepaalt het oppervlaktewaterpeil in een gebied. Het oppervlaktewater beïnvloedt het grondwaterpeil.

  • Als grondeigenaar bent u zelf verantwoordelijk voor het grondwater op uw perceel;
  • Als u in een huurwoning woont, dan moet u dit regelen met de verhuurder;
  • Soms heeft de grondeigenaar geen voorziening om het overtollige grondwater op te vangen of af te voeren. De gemeente heeft dan de zorgplicht om een aansluiting aan te bieden voor het afvoeren van overtollig grondwater. De gemeente brengt de kosten van deze aansluiting bij u in rekening. Dit is alleen mogelijk als er in de aanliggende straat hemelwaterriolering aanwezig is;
  • Soms is de grondwaterstand structureel te hoog door een hoog waterpeil in de sloot. Het Waterschap Zuiderzeeland kan dan in bepaalde gevallen het waterpeil aanpassen;