Inwonersparticipatie

We willen van Dronten een betrokken en mooiere gemeente maken door nieuwe verbindingen aan te gaan met onze inwoners, (maatschappelijke) organisaties en ondernemers. 

Heeft u vragen over inwonersparticipatie?

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met Linda Veerman (regisseur inwoners- en overheidsparticipatie) via het KCC van de gemeente Dronten: 14 0321.

Met de uitvoeringsnota als basis gaan we in Dronten op een andere manier werken. We zijn gewend om vaak gelijk in het ‘hoe’ te schieten. Maar juist voor inwonersparticipatie is het belangrijk om eerst heel goed stil te staan bij het ‘waarom’, het blijft namelijk een middel en is geen doel op zich. 

Medewerkers van de gemeente worden hierin geholpen door middel van trainingen en het oppakken van (en oefenen met) casussen in de organisatie.

Een regisseur inwoners- en overheidsparticipatie is aangesteld om het bestuur en de organisatie participatief werken eigen te maken.

Door in verbinding te blijven met de samenleving en te evalueren tijdens en na projecten blijven we onszelf constant verbeteren met het doel om samen van Dronten een mooiere gemeente maken.Het Drontens participatiemodel

Na vaststelling van de visie is de organisatie aan de slag gegaan met het maken van een uitvoeringsnota Inwonersparticipatie.

Juist omdat inwonersparticipatie zo belangrijk is willen we er zorgvuldig mee omgaan.
Het doel van deze nota is dan ook om samenhang te brengen in alles wat we doen rondom inwonersparticipatie. Daarbij is het belangrijk helderheid te scheppen over de verschillende rollen, taken en verantwoordelijkheden. Om de kracht van de samenleving echt aan te boren is mede-eigenaarschap van essentieel belang.
Dit betekent dat de raad of het college aan de voorkant keuzes maakt over (de mate van) inwonersparticipatie. Daarmee kunnen ze bewust afstand doen van (een deel van) hun beslissingsbevoegdheid.