Openbare kennisgevingen voor de Europese Parlementsverkiezingen 2024

Op donderdag 6 juni 2024 zijn de verkiezingen voor het Europese Parlement.
Op deze pagina brengen wij kiezers en politieke partijen op de hoogte van verkiezingsonderwerpen zoals de verkiezingsuitslag, ondersteuningsverklaringen en de openbare zittingen van het gemeentelijk stembureau.

Algemene informatie over de verkiezingen vindt u op de pagina van verkiezingen
Alle informatie over de Europese Parlementsverkiezingen vindt u op deze pagina.

Dinsdag 23 april 2024 is de dag van de kandidaatstelling. Partijen die mee willen doen aan de Europese Parlementsverkiezingen moeten op die dag tussen 9.00 en 17.00uur hun kandidatenlijsten inleveren bij de Kiesraad.
Voor meer informatie zie de website van de Kiesraad

Ondersteuningsverklaring afleggen?
Om te kunnen meedoen met de Europese verkiezingen moeten (nieuwe) politieke partijen die nog geen zetel hebben in het Europese parlement, 30 ondersteuningsverklaringen inleveren bij de Kiesraad, het centraal stembureau in Den Haag.

Inwoners van Dronten kunnen een ondersteuningsverklaring afleggen in het gemeentehuis, van dinsdag 9 tot en met dinsdag 23 april tijdens reguliere openingstijd en op 25 en 26 april tot 17.00 uur (bij herstel verzuim). U hoeft hiervoor geen afspraak te maken. U kunt zich melden bij de receptie van het gemeentehuis. Uw verzoek wordt door een medewerker burgerzaken behandeld.

Om een ondersteuningsverklaring te kunnen afleggen heeft u het volgende nodig:

 • U bent kiesgerechtigd voor de verkiezingen van het Europees Parlement;
 • Geldig identiteitsbewijs;
 • Ingevulde ondersteuningsverklaring formulier model H4, zonder handtekening.
  De handtekening moet in bijzijn van de ambtenaar worden geplaatst.

Er mag per verkiezing door een kiesgerechtigde één ondersteuningsverklaring worden ondertekend. De kiezer is er zelf verantwoordelijk voor dat de ondersteuningsverklaring op tijd bij de partij terecht komt voor de dag van kandidaatstelling (23 april 2024).

Bij een verkiezingscampagne moeten politieke partijen rekening houden met een aantal regels over buitenreclame, verspreiding van folders, kraampjes, gebruik van geluidswagens, collectes en andere activiteiten. Voor deze activiteiten geldt soms een meldplicht of er moet een ontheffing of vergunning worden aangevraagd. Deze regels zijn opgenomen in de Algemeen Plaatselijke Verordening (APV) van een gemeente. Voor vragen kunt u contact opnemen team APV en bijzondere wetten via apv@dronten.nl

Wij adviseren de politieke groepen om zich ruim op tijd te oriënteren op de mogelijkheden. Een vergunningsverzoek moet minimaal 4 tot 12 weken voorafgaand aan de activiteit worden ingediend. Op de gemeentewebsite kunt u diverse activiteiten direct regelen.

Flyeren
Voor het flyeren bestaat een meldingsplicht voor politieke partijen. Als u wilt gaan flyeren moet er uiterlijk 10 werkdagen van te voren een “meldingsformulier flyeren” worden ingediend via apv@dronten.nl. Het moet gaan om een specifiek moment. Het is mogelijk om meerdere specifieke dagen, momenten en locaties aan te geven op één formulier. In deze toestemming kan eventueel worden opgenomen dat er enkele kleine objecten geplaats kunnen worden, denk aan een grote van maximaal een partytent 3x3m.

Verkiezingsborden en aanplakborden
In de dorpskernen van de gemeente Dronten worden op 4 gezichtsbepalende locaties aanplakborden geplaatst voor het plakken van verkiezingsposters. De aanplakborden worden in week 18 (29 april – 3 mei 2024) neergezet.
Het gebruik van de aanplakborden is gratis.

Dit zijn de locaties:

Dronten

Biddinghuizen

Swifterbant

Hoek De Oost / Aakstraat 
(tegenover de achterzijde Meerpaal)

Baan naast nummer 35
(voorheen Dorpshuis Het Koetshuis)

Zuidsingel ter hoogte van nummer 61
(naast de Flevomeer bibliotheek dependance)

Lancasterdreef ter hoogte van nummer 65  (Basisschool Het Wilgerijs)

 

 

Er zijn spelregels voor het plakken van de verkiezingsposters:

 • Gebruik voor het bevestigen van verkiezingsposters verwijderbare lijm. Het gebruik van andere bevestigingsmaterialen die schade kunnen toebrengen aan het bord is niet toegestaan;
 • De aanplakborden zijn uitsluitend bedoeld voor het aanbrengen van verkiezingsposters van de politieke groeperingen die deelnemen aan de betreffende verkiezingen;
 • De politieke groeperingen zijn zelf verantwoordelijk voor het plakken en onderhouden van de posters;
 • De gebruikers zorgen er samen voor dat de beschikbare ruimte evenredig wordt verdeeld onder de deelnemende partijen. Het verzoek is om posters van A3 of maximaal A2 formaat te gebruiken en één poster per partij te plakken;
 • De posters plak je zo dat ze aansluiten op andere posters. Je mag geen posters over elkaar heen plakken. De eerste poster op het aanplakbord begint in een hoek;
 • De gemeente handhaaft niet bij eventuele oneigenlijk gebruik en zal niet bemiddelen bij mogelijke geschillen.

Op de pagina ‘voorwerpen plaatsen op of aan de weg’ bij de vraag ‘kunt u een spandoek of aankondigingsbord plaatsen in de openbare ruimte?’ Kunt u lezen wat de mogelijkheden zijn om buiten de bovengenoemde locaties verkiezingsposters in de openbare ruimte aan te brengen.

Iedereen die mag stemmen voor de leden van het Europees Parlement, ontvangt in week 19 (6 tot 12 mei) de stempas op het huisadres. Daarmee kunt u op 6 juni van 07.30 uur tot 21.00 uur uw stem uitbrengen in een van de eenentwintig stembureaus in de gemeente.

Stempas kwijt?
Heeft u op 23 mei nog geen stempas ontvangen of is deze beschadigd of zoekgeraakt? Dan kan er een vervangende stempas worden aangevraagd.
Dit kan vanaf eind april eenvoudig digitaal of schriftelijk maar uiterlijk tot en met maandag 3 juni. Vraag de vervangende stempas ruim op tijd aan, zodat deze nog voor de verkiezingsdag per post kan worden bezorgd.
Een vervangende stempas kan dan ook op afspraak aan de burgerzaken balie worden aangevraagd in het huis van de gemeente. Dit kan uiterlijk tot en met woensdag 5 juni, 12.00 uur.
De oude stempas is niet meer geldig. Stemmen kan alleen met de nieuwe stempas.

Kan iemand anders voor mij stemmen?
Onderhandse volmacht
U kunt iemand anders voor u laten stemmen die ook in de gemeente Dronten woont en een stempas heeft voor de Europese verkiezingen.
U vult de achterkant van de stempas in, zet uw handtekening en geeft de stempas aan de andere kiezer samen met een kopie van uw identiteitsbewijs. Dit mag ook een afbeelding op uw smartphone of tablet zijn. Let op:
•           De handtekening moet goed zichtbaar zijn;
•           Het identiteitsbewijs mag maximaal 5 jaar verlopen zijn;
•           De andere kiezer woont in Dronten en gaat zelf ook stemmen;
•           Deze kiezer mag maximaal twee volmacht stemmen uitbrengen;
•           Dit moet samen met het uitbrengen van de eigen stem. Het mag niet op twee
           verschillende momenten.

Een onderhandse volmacht kan tot op de dag van de verkiezingen worden gegeven en kan worden ingetrokken door de stempas terug te vragen.

Schriftelijke volmacht
U kunt ook iemand voor u laten stemmen, die niet in de gemeente Dronten woont, maar wel een stempas heeft voor de Europese Parlementsverkiezingen.

U vraagt dan een schriftelijke volmacht aan. Dit kan vanaf 24 april tot uiterlijk maandag 3 juni. U kunt een volmacht schriftelijk of snel en makkelijk digitaal aanvragen in de gemeente waar u uw stempas heeft gekregen.
Vraag de schriftelijke volmachtbewijs ruim op tijd aan, zodat deze nog voor de verkiezingsdag per post kan worden bezorgd.

 • De andere kiezer ontvangt per post het volmachtbewijs op het bij de gemeente
     bekende adres;
  •           Het is niet nodig om een kopie van het identiteitsbewijs van de volmachtgever te laten
              zien bij het uitbrengen van deze extra stem;
  •           De andere kiezer moet kiesgerechtigd zijn voor de Europese verkiezingen en
              gaat zelf ook stemmen;
  •           Een kiezer mag maximaal twee volmacht stemmen uitbrengen. Dit moet samen met
              het uitbrengen van de eigen stem. Het mag niet op twee verschillende momenten.

Na omwisseling van uw stempas in een volmachtbewijs kan stemmen alleen nog met de schriftelijke volmacht door de andere kiezer. Uw oude stempas is niet meer geldig. U kunt een eenmaal gegeven schriftelijke volmacht niet meer intrekken of een vervangende stempas krijgen. Een stempas kan niet worden omgezet in een schriftelijke volmacht als er al een kiezerspas is aangevraagd.

Kan ik in een andere gemeente stemmen? Kiezerspas
Als u in een andere gemeente wilt stemmen, heeft u een kiezerspas nodig. Met deze kiezerspas kunt u uw stem uitbrengen in een van de andere stembureaus in heel Nederland.

U moet uw stempas dan laten omzetten in een kiezerspas. Dit kan schriftelijk of snel en makkelijk digitaal vanaf 24 april tot uiterlijk tot maandag 3 juni. De kiezerspas wordt per post opgestuurd naar het bij de gemeente bekende adres.
Vraag de kiezerspas ruim op tijd aan, zodat deze nog voor de verkiezingsdag per post kan worden bezorgd.

Het kan ook op afspraak in het huis van de gemeente tot en met uiterlijk woensdag 5 juni 12.00 uur. De stempas wordt dan direct omgezet in een kiezerspas.

De oude stempas is niet meer geldig. U krijgt geen vervangende stempas als de kiezerspas is kwijtgeraakt. Stemmen kan alleen met deze kiezerspas. Een stempas kan niet worden omgezet in een kiezerspas als er al een schriftelijke volmacht is aangevraagd

Bekendmaking stembureaus
Hier kunt u het besluit aanwijzing stemlokalen en stembureaus Europese Parlementsverkiezingen 2024 inzien.

 

Op vrijdag 7 juni en maandag 10 juni zijn er zittingen van het gemeentelijke stembureau voor de Europese Parlementsverkiezingen. De zittingen worden gehouden in het huis van de gemeente, De Rede 1, 8251 ER Dronten. Deze zittingen zijn openbaar.

Op vrijdag 7 juni worden van 09.00 uur tot 17.00 uur de processen-verbaal van alle stembureaus gecontroleerd. Als het nodig is vindt er een correctie of (gedeeltelijke) hertellingen plaats.
Het gemeentelijk stembureau stelt van iedere kandidaat en iedere politieke partij daarna het totaal aantal uitgebrachte stemmen voor de gemeente vast.  

Op maandag 10 juni van 09.00 uur tot 10.00 uur wordt de voorlopige stemuitslag voor de gemeente Dronten bekend gemaakt.
Dit gebeurt bij de Europese verkiezingen niet direct na de verkiezingen. Dit komt omdat er in de Europese Unie landen mag worden gestemd van donderdag 6 tot en met zondag 9 juni. Nederland heeft ervoor gekozen om op 6 juni te gaan stemmen. De laatste stembussen sluiten in sommige andere EU-landen pas op zondag 9 juni om 23.00 uur. De Europese Kiesakte bepaalt dat vóór zondag 9 juni om 23.00 uur geen uitslagen bekend mogen worden gemaakt. Het is dus ook niet toegestaan dat gemeenten op de avond van de stemming al een voorlopige uitslag bekend maken. Het bekendmaken van opkomstcijfers mag wel.

Bekendmaking processen-verbaal stembureaus Dronten
Afschriften van alle processen-verbaal, eventuele corrigenda en het voorlopige digitale uitslagenbestand van de gemeente worden vanaf maandag 10 juni op deze webpagina onverwijld gepubliceerd.

Afschriften van alle processen-verbaal en eventuele corrigenda worden vanaf 10 juni ook drie maanden ter inzage gelegd in het gemeentehuis. Wilt u deze bekijken, dan kunt u zich hiervoor melden bij de receptie van het gemeentehuis tijdens de reguliere openingstijden.

Op dinsdag 11 juni wordt door het hoofd stembureaus van kiesdistrict Flevoland in Lelystad de kieskringtotalen vastgesteld, digitaal gepubliceerd en ter inzage gelegd.

De processen-verbaal, het digitale uitslagbestand en eventuele corrigenda worden overgebracht naar het centraal stembureau.

Het centraal stembureau controleert de uitslag en draagt zo nodig het gemeentelijk stembureau op een mogelijke fout in de telling te onderzoeken.
Personen kunnen bij het centraal stembureau ook schriftelijk melding maken van fouten in een proces-verbaal van een stembureau of een gemeentelijk stembureau.
Het gemeentelijk stembureau onderzoekt vervolgens de telling en corrigeert deze als dat nodig is.

Op woensdag 19 juni wordt om 11.00 uur door het centraal stembureau de totaaluitslag van de Europese Parlementsverkiezingen vastgesteld en de zetels toegewezen aan de verschillende kandidaten volgens de uitslag van de uitgebrachte voorkeurstemmen.
Op dinsdag 16 juli 2024 treden de oude leden van het Europese parlement af en worden de nieuwe leden geïnstalleerd.

Melding aan centraal stembureau
Bij vermoeden van een (tel)fout bij een stembureau of het gemeentelijk stembureau, kunt u van maandag 10 juni t/m maandag 17 juni 2024,11.00 uur een melding doen bij het centraal stembureau (de Kiesraad). Het gaat om meldingen van eventuele fouten in de processen-verbaal van de stembureaus en de gemeentelijk stembureaus of het digitale bestand van het gemeentelijk stembureau.

Op de website van de Kiesraad leest u wanneer u een melding kunt doen en aan welke voorwaarden de melding moet voldoen.