Subsidieregeling Groene Schoolpleinen

Met de vaststelling van de Subsidieregeling Groene Schoolpleinen wil de gemeente Dronten basisscholen stimuleren uitvoering te geven aan wensen voor een groen schoolplein.

Spelen in een groene omgeving maakt kinderen slimmer, creatiever, fitter en gelukkiger. De natuur is dichtbij. Er is plek voor vogels, insecten en het versterkt de biodiversiteit. Kinderen beleven de natuur elke dag en krijgen toffe buitenlessen.

Op scholen leeft meer en meer de wens om het schoolplein te vergroenen. Het traject van een grijs- naar een groen en avontuurlijk schoolplein is mooi, maar ook intensief én kostbaar. Via bijeenkomsten, ontwerpen maken, kinderen mee laten ontwerpen, ouders betrekken en fondsenwerving volgt de aanleg en het onderhoud. De gemeente Dronten vindt het belangrijk dat ze de scholen hierbij een steuntje in de rug kan bieden. Als adviseur en sparringpartner maar ook financieel, door middel van subsidie.

Hoe u van de subsidie gebruik kunt maken, wordt hieronder uitgelegd. Hiernaast vindt u ook de informatie in de vorm van de link naar het aanvraagformulier, de handleiding en de subsidieregeling.

Alle basisscholen uit Dronten, Biddinghuizen en Swifterbant. Daarnaast is het mogelijk om bij een gedeeld schoolplein een gezamenlijke aanvraag in te dienen of als koepelorganisatie. Het is van belang een juiste contactpersoon aan te wijzen en te bedenken wie de financiën behandeld.

Leeft bij uw school de wens om het schoolplein te vergroenen? Dan kan deze subsidie u ondersteunen hierin. De subsidie wordt gebruikt voor het vergroening van het schoolplein. Daarbij ligt de focus op “tegels eruit, groen erin”. De gemeente Dronten ondersteunt door financieel een bijdrage te leveren, maar ook als adviseur en sparringpartner. De volledige tekst van de subsidieregeling kunt u terug vinden in “Subsidieregeling Groene Schoolpleinen”. Die valt onder de Algemene subsidieverordening 2017 gemeente Dronten

De subsidieregeling voorziet in een bijdrage voor iedere basisschool in Dronten. Daarmee hoeft u als aanvrager niet bang te zijn voor het effect, ‘wie het eerst komt, die het eerst maalt”.

Via het aanvraagformulier kan de aanvraag worden ingediend.  De stappen hierin spreken voor zich.

Rekeninggegevens
De gegevens die u hier invult, worden gebruikt voor het overmaken van het aangevraagde subsidiebedrag. Als aanvrager gebruikt u hiervoor uitsluitend de gegevens van óf de school óf de koepelorganisatie.

Bijlagen
Bij de aanvraag moeten de volgende documenten worden toegevoegd:

  • begroting;
  • ontwerp;
  • projectbeschrijving.

Voor het aanleveren van het ontwerp en de aanvullende projectgegevens is het van belang duidelijk aan te geven hoe de school invulling gaat geven aan de verschillende criteria. Dit zoals die gesteld worden in de Subsidieregeling Groene Schoolpleinen. U kunt dit doen doormiddel van teksten of aanvullend met beeldmateriaal. Aan de voorkant worden geen eisen gesteld aan vorm of lengte. Kies de methode die u als onderwijsinstelling aanspreekt.

Belangrijk aandachtspunt vormt het beschrijven van de instandhouding (verplichting). Hierbij geeft u als aanvrager aan hoe u het gerealiseerde groene schoolplein voor de toekomst gaat beheren. De gemeente Dronten hecht veel waarde aan het onderdeel ‘eigenaarschap’ en ziet de commitment van de school graag terug in dit onderdeel. Deze beschrijving zal dan ook worden opgenomen in de realisatie- en beheerovereenkomst met de gemeente Dronten.

Voor het ontwerp bent u als aanvrager vrij in de te kiezen vorm en grootte. Omdat ontwerpen een serieuze vaardigheid betreft, raden we u desondanks aan gebruik te maken van iemand met de juiste kwaliteiten. Indien u er voor kiest hiervoor een externe partij in te schakelen, kunnen deze kosten ook worden opgevoerd tot een maximum van 10% van de totale projectkosten. Het ontwerp dient op schaal te zijn uitgewerkt en voldoende invulling te geven aan de gestelde criteria.

In het aanvraagformulier geeft u de verschillende bedragen weer die aanleiding geven tot het aan te vragen subsidiebedrag. Het totaalbedrag onder aan de streep dient vervolgens overeen te komen met het bedrag dat voortvloeit uit uw eigen opgestelde begroting voor dit project. Deze begroting dient u als aparte bijlage mee te sturen met het aanvraagformulier.

Als school doorloopt u een traject van ideeën opdoen, ontwerpen, fondsenwerving, buurtparticipatie, etc. Uw aanvraag wordt na ontvangst in behandeling genomen door de gemeente Dronten. U ontvangt per mail een ontvangstbevestiging en een korte uitleg van de vervolgprocedure.

De aangeleverde ontwerpen en bijlagen worden beoordeeld. Als er iets ontbreekt of niet duidelijk is, krijgt u drie weken de tijd om dit aan te vullen of te verduidelijken.

Wij faciliteren u in het geven van adviezen die u verwerkt in uw plannen en uitvoering van de plannen.

Als dit akkoord is, dan ontvangt u een realisatie-  en beheersovereenkomst. Hierin staan de afspraken tussen uw als school en ons als gemeente. U ondertekend de overeenkomst en de beschikking voor de subsidie wordt aan u overgemaakt.

Voordat u over gaat tot het aanvragen van een eventuele subsidie is het raadzaam u goed te verdiepen in bestaande informatie. Op het internet is veel inspiratie en informatie te vinden. Hieronder een korte opsomming van informatieve websites.

  • Op de website van Stichting springzaad vindt u veel achtergrondinformatie over het proces, de do’s and don’ts, inspiraties en voorbeelden. Ook kunt u er terecht voor een stappenplan en een praktische inspiratiemap. Deze inspiratiemap is ook als hardcopy in te zien bij de gemeente Dronten. 
  • Het IVN staat voor NatuurEducatie en promoot dit via verschillende internetpagina’s. Op de platformpagina NDE (Natuur en Duurzaamheids-Educatie) kunnen basisscholen binnen het NDE-scholennetwerk informatie vinden over doeltreffende, gemakkelijk te gebruiken middelen en laagdrempelige (buiten)activiteiten. Het platform biedt o.a. informatie voor realisatie van groene schoolpleinen en het gebruik ervan.
  • Op de site van Natuurvoorelkaar heeft de provincie Overijssel veel informatie gebundeld over onder andere groene schoolpleinen. Naast ideeën en tips, stappenplannen en voorbeelden, vindt u hier ook informatie over het betrekken van derden, het beheer en onderhoud en de financiën.

Voor vragen kunt u contact opnemen via telefoonnummer 14-0321 of via groeneschoolpleinen@dronten.nl.