Hoe doet de rekenkamer Dronten onderzoek?

De rekenkamer Dronten ondersteunt de gemeenteraad door onafhankelijk onderzoek te doen. De rekenkamer wil met dit onderzoek inzicht geven in de kwaliteit van het bestuur van de gemeente. Gedurende een onderzoek geldt geheimhouding om het onderzoeksproces niet te beïnvloeden, zodat dit in zo optimaal mogelijke omstandigheden kan plaatsvinden om antwoord te krijgen op de gestelde onderzoeksvragen.

In (bijna) alle gevallen worden onderzoeken uitgevoerd door een extern bureau.

Tijdens een lopend onderzoek worden documenten, notities, voorstellen en besluiten bestudeerd om een beeld te krijgen ten behoeve van de onderzoeksvragen. Daarnaast kunnen er interviews worden gehouden en/of kan er een enquête worden gehouden.

Na het feitenonderzoek volgt een conceptrapportage, waarna de betrokken ambtenaren en de collegeleden gelegenheid krijgen om hun reactie te geven. Deze reacties worden weergegeven in het rapport. Aan het eind van het onderzoek en na de verkregen reacties stelt de rekenkamer de conclusies op en maakt aanbevelingen voor de gemeenteraad; ook deze staan in het rapport.

Slotdocumenten zijn vervolgens het definitieve onderzoeksrapport vergezeld van een aanbiedingsbrief aan de gemeenteraad. Op dat moment is het onderzoek voor de rekenkamer feitelijk afgerond.
Wel kan de gemeenteraad de rekenkamer nog om een toelichting of presentatie vragen. Het politieke debat over het rapport vindt plaats tussen de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders en hier staat de rekenkamer – vanwege de onafhankelijke positie – geheel buiten.