Steunmaatregelen voor inwoners, ondernemers en verenigingen

Het coronavirus is nog steeds volop aanwezig in onze samenleving. Om het virus in te perken zijn weer strengere maatregelen van kracht op die gebieden waar het risico op overdracht het grootst is. Het belangrijkste doel is om ervoor te zorgen dat het aantal reisbewegingen en contactmomenten zoveel mogelijk beperkt wordt. En dat heeft begrijpelijkerwijs grote impact op onze samenleving. De horeca en sportkantines zijn gesloten, sporters mogen geen wedstrijden spelen en is bezoek thuis is zeer beperkt. Veel accommodaties kunnen nog maar beperkt worden gebruikt nu ook oefenen en trainen in groepsverband niet meer kan met uitzondering van kinderen.

Tijdens de eerste coronagolf is er een pakket steunmaatregelen samengesteld om onze inwoners en ondernemers zoveel mogelijk te helpen door deze tijd heen te komen. Verder zijn de toegestane openingstijden op zondagen voor supermarkten verruimd om te komen tot een betere spreiding van de bezoekersaantallen.

Inwoners

Eenzaamheid

De coronamaatregelen hebben ook effect op het gevoel van eenzaamheid onder inwoners doordat de mogelijkheden tot sociale interactie worden beperkt. Om dit gevoel van eenzaamheid te reduceren, vinden we het belangrijk om het contactpunt ZamenEen te continueren gedurende de coronaperiode.

Besmettingsgevaar verminderen

Door de toenemende besmettingen is het van groot belang dat onze inwoners de ruimte te geven om veilig boodschappen te kunnen doen. De verruiming van de openingstijden van de supermarkten draagt hier aan bij. Tevens willen we als gemeente nog meer inzetten op communicatie omtrent het vermijden van piekmomenten.

Regeling Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten (TONK)

Veel mensen hebben het op dit moment financieel moeilijk. Door de coronamaatregelen zijn er banen verdwenen en veel ondernemers kunnen hun werk niet of maar deels uitoefenen. Hierdoor hebben veel mensen minder inkomen dan voorheen. Zij hebben daarom mogelijk moeite om hun woonkosten te betalen. Om hen tijdelijk te helpen is er de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK).

Verenigingen en evenementen

Ondersteuning van sportverenigingen

Sportverenigingen ondervinden de beperkende effecten van de dynamische coronamaatregelen en moeten constant schakelen. Tijdens de eerste coronagolf kon er zelfs helemaal niet worden gesport. De gemeente scheldt de gebruikersvergoedingen voor de buitensport accommodaties dan ook voor de periode 1 maart 2020 tot 1 juni 2020 kwijt. Ook is met Optisport overeengekomen dat de ook de huren voor de binnensport accommodaties voor deze periode worden kwijtgescholden.

Ondersteuning van organisatoren van evenementen

Organisatoren van evenementen worden vrijgesteld van de betaling van legeskosten op het moment dat de organisator een aanvraag heeft ingediend voor een evenement in 2020 of 2021, maar het evenement niet kan plaatsvinden als gevolg van corona. De noodzaak om activiteiten uit te stellen, hoeft hopelijk zo geen afstel van activiteiten te betekenen.

Ondersteuning van culturele instellingen

Er zijn landelijke maatregelen voor cultuur, maar daar kunnen lokale organisaties maar beperkt gebruik van maken. Steun vanuit het Fonds Podiumkunsten is bijvoorbeeld niet beschikbaar voor de Meerpaal, omdat de Meerpaal niet aan alle vereisten voldoet. Onderzocht wordt hoe groot het probleem is bij de cultuurinstellingen in Dronten en in hoeverre hiervoor landelijke, provinciale en/of regionale regelingen beschikbaar zijn. Het onlangs aangekondigde provinciale steunpakket kan mogelijk deels een uitkomst bieden voor onze lokale cultuurinstanties. De gemeente zal in dat geval eenzelfde bedrag aan financiële steun beschikbaar moeten stellen om in aanmerking te komen voor provinciale steun. De mogelijkheden worden onderzocht, we komen hier binnenkort bij u op terug.

Ondernemers

De recente gedeeltelijke lockdown heeft opnieuw grote economische gevolgen. De gemeente blijft daarom actief kijken van welke steunpakketten van het Rijk, provincie en de regio gebruik kan worden gemaakt. Wat anders is ten opzichte van het eerste pakket is dat we gerichter met betrokken ondernemers in gesprek gaan om kijken wat aan maatwerk mogelijk is binnen de bestaande kaders, wet- en regelgeving. Tevens wordt er een onderzoek uitgezet naar de impact van de coronacrisis op de regionale en lokale economie van Dronten, hetgeen wordt vertaald in een plan om toe te werken naar een duurzaam economisch herstel. Uiteraard wordt de inbreng van de betrokkenen hierin meegenomen.

Proportioneel handelen

Ook kijken we hoe we binnen de grenzen van rijksbeleid en noodverordeningen maatwerk kunnen leveren om dingen mogelijk te maken. Doen wat nodig is (proportioneel handelen) en het waarborgen van de legitimiteit van ons handelen staan centraal in onze aanpak van de coronacrisis.

Gemeentelijke debiteuren en belastingplichtigen

Ondernemers en ZZP-ers die door de uitbraak van corona niet tijdig aan de betalingsverplichting van de gemeente kunnen voldoen worden opgeroepen zich te melden via gemeente@dronten.nl om uitstel van betaling aan te vragen. De gemeente zal, indien de financiële problemen aantoonbaar corona-gerelateerd zijn, coulant omgaan met uitstel van betaling en meedenken in betalingsregelingen voor deze groepen. Het betekent echter geen afstel van betaling maar vormt een overbruggingsmaatregel. Voor de gemeentelijke belastingen en heffingen die via GBLT worden opgelegd en geïnd, dient een eventueel verzoek voor kwijtschelding bij GBLT te worden ingediend. Zij toetsen en beoordelen deze aanvragen.

Tijdelijke verruiming van de openingstijden supermarkten

Het college heeft besloten de openingstijden van supermarkten op zon- en feestdagen tijdelijk te verruimen zolang de maatregelen van kracht zijn. Hierna zijn de voorwaarden zoals gesteld in de Winkeltijdenverordening weer van toepassing. De openingstijden op zon- en feestdagen zijn tijdelijk van 12 tot 19 uur. De ruimere openingstijden dragen bij aan de spreiding van klanten waardoor er minder kans op besmettingsgevaar ontstaat.

Horeca en Retail

De Dronter horeca kon in de periode 15 maart 2020 – 1 juni 2020 geen gebruik maken van de terrassen door overheidsmaatregelen. Aangezien het ons inziens onredelijk is om terraseigenaren te belasten voor deze periode te midden van het terrasseizoen, is gebruik gemaakt van de hardheidsclausule om over deze periode geen heffing van de precariobelasting te laten plaatsvinden voor terrassen. Toen de terrassen weer open mochten, is tevens gezocht naar mogelijkheden om tijdelijk een groter terras toe te staan.

Ook nu, tijdens de huidige gedeeltelijke lockdown, wordt de horeca opnieuw hard getroffen. We willen de horeca dan ook zo goed mogelijk faciliteren waar we dit vanuit onze gemeentelijke functie kunnen. Met de verruimde venstertijden voor laden en lossen, willen we de horeca beter in staat stellen om zich te richten op het afhalen en wegbrengen van maaltijden. Tegelijkertijd willen we winkeliers, middels de verruimde venstertijden voor laden en lossen, faciliteren om indien wenselijk hun openingstijden in te korten en hun deuren pas later op de dag te openen.

Lokaal kopen van goederen en diensten

Daar waar de gemeente zelf aankopen doet is het motto: wat we lokaal kunnen kopen, kopen we lokaal, met inachtneming van het inkoop en aanbestedingsbeleid. Daarbij maken we gebruik van de ingeschreven ondernemers in de database lokale ondernemers. Ook gaan we het belang van lokaal goederen en diensten kopen onder de aandacht brengen van onze inwoners. 

Blijven monitoren van de behoefte en noodzaak aan ondersteuning

Naast dit pakket aan steunmaatregelen willen we goed monitoren bij de betrokkenen waar behoefte en noodzaak is om ondersteuning te bieden, met het oog op een gezonde toekomst. Om dit te realiseren worden er zogenaamde afwegingstafels georganiseerd, waarin verschillende disciplines vanuit de gemeente samen komen, om te praten over de behoefte, concrete vragen uit de samenleving en (maatwerk)mogelijkheden voor ondersteuning. Op deze wijze willen we goed verbonden blijven met onze samenleving.

De coördinatie en organisatie van deze afwegingstafels zal plaatsvinden door het Corona Coördinatie Team. We nodigen dan ook alle betrokkenen van onze gemeente uit om in het geval van specifieke problemen en verzoeken tot ondersteuning als gevolg van de coronacrisis, dit aan ons door te geven via gemeente@dronten.nl, zodat deze kunnen worden besproken tijdens deze afwegingstafels en gekeken kan worden naar de mogelijkheden om maatwerk te bieden.