De directeur waar we naar op zoek zijn, heeft de portefeuille bedrijfsvoering en sociaal domein. Is een ontwikkelaar met visie die tegelijkertijd oog en aandacht heeft voor borging en realisatie. Een betrokken en mensgerichte collega met focus en daadkracht.

Directeur met de portefeuille bedrijfsvoering en sociaal domein

Over Dronten
De gemeente Dronten, met ruim 40.000 inwoners, bestaat uit de kernen Dronten, Biddinghuizen en Swifterbant. Het is een jonge gemeente die ruim 60 jaar bestaat. In die periode zijn er 17.000 woningen gebouwd inclusief de voorzieningen die daarbij passen. Naast wonen is er ruimte voor recreatie en voor ondernemerschap. De cultuur van Dronten wordt gekenmerkt door pioniersgeest. Er is veel initiatief bij de inwoners, er zijn veel ondernemers en er is een wens en ambitie om te groeien naar ongeveer 65.000 inwoners in de komende 20 jaar.
Het nieuwe College van Burgemeester en Wethouders heeft in het coalitieakkoord ‘Samen bouwen aan de toekomst’, de ambities voor de komende periode geformuleerd. Naast de burgemeester zijn er vier wethouders actief in het nieuwe College van B & W.

Binnen de organisatie zijn ongeveer 350 medewerkers, verdeeld over dertien teams, bezig met de opgaven waar Dronten voor staat. Het omgaan met de ruimte en de groei van Dronten en de daaraan verwante opgaven, staat centraal. Dit vraagt om een organisatie die qua capaciteit en kwaliteit is toegerust op deze opgaven. Met het organisatie ontwikkeltraject Dronten op Koers ’22 wordt gewerkt aan de (door)ontwikkeling van de organisatie.
Belangrijke accenten in de ontwikkeling van teams en medewerkers zijn:
• Duidelijkheid bieden over de koers;
• Collectief sturen;
• Doorontwikkeling dienend leiderschap en verbreden perspectief vanuit gedachtengoed Context maken;
• Eigenaarschap en vernieuwingskracht versterken;
• Integraal samenwerken (vanuit de opgave) en verbinding versterken, onderling en in het samenspel met raad en college;
• Versterken van het strategisch vermogen;
• Talenten en ontwikkeling van medewerkers centraal stellen.

Leidende principes in de organisatie zijn: Vertrouwen, Vakmanschap, Vernieuwingskracht en Verbinding. De directie bestaat uit de algemeen directeur/gemeentesecretaris en twee directeuren, die als collectief verantwoordelijk zijn voor het concern, elkaar versterken en complementair zijn aan elkaar. De directie is als collectief verantwoordelijk voor alle opgaven. Daarnaast heeft elke directeur een eigen portefeuille. Op dit moment draagt de gemeentesecretaris/algemeen directeur verantwoordelijkheid voor de ruimtelijke teams en de teams publiekszaken en veiligheid. Daarnaast is er een directeur organisatieontwikkeling en is er nu de vacature voor de directeur die zich vooral op de bedrijfsvoering en het sociaal domein richt. De teammanagers en de directieleden vormen het managementteam.

Binnen de bedrijfsvoering zijn drie teams actief: P&O, Communicatie, Juridische Zaken en Bestuursondersteuning; Financiën, Planning en Control & Inkoop en Informatiemanagement & Facilitair. Binnen het sociaal domein zijn er vier teams: Samenleving, Ondersteuning, Participatie en Inkomen. De teammanagers van deze zeven teams hebben een directe lijn met de directeur.

Samen met de directie en het management draag je zorg voor het ‘gereed maken’ van de organisatie opdat de groei-opgave vorm gegeven kan worden. Dit betekent dat op een aantal onderdelen de basis verder op orde moet worden gebracht en dat de bedrijfsvoering verder gepositioneerd moet worden; dat er verdere verbindingen tussen de fysieke en sociale opgaven nodig zijn en dat er nagedacht moet worden over de ontwikkeling van een programma-organisatie om de opgaven te realiseren.

We zoeken een directeur, tevens loco-secretaris, die in staat is koers te bepalen, te duiden en de focus vast te houden. Iemand die gemakkelijk schakelt tussen strategie en realisatie en die verbindingen legt tussen vakgebieden en mensen. We zoeken een directeur met inzicht in de complexiteit van de opgaven en een visie hoe deze opgaven (versneld) opgepakt kunnen worden. Iemand die helder is over rollen en posities en die stuurt op rolvastheid. Een generalist met oog voor samenhang en integraliteit, maar met bijzondere aandacht voor de ontwikkeling en borging van bedrijfsvoering.

• Je toont leiderschap door te bouwen op vertrouwen, bent een dienend en benaderbare persoonlijkheid met aandacht en zorg voor mensen en je stuurt op resultaten en op houding en gedrag en toont daarbij voorbeeldgedrag;
• Je staat voor de integrale verantwoordelijkheid voor en het gezamenlijk aansturen en verder ontwikkelen van de organisatie met betrokken medewerkers;
• Je bent sensitief voor signalen uit de organisatie, de samenleving en het bestuur;
• Je hebt ervaring met programmatisch- en projectmatig werken;
• Je stuurt op processen en hebt oog voor borging en implementatie;
• Je beweegt je gemakkelijk in lokale, regionale en landelijke netwerken;
• Je beweegt je soepel in een politiek bestuurlijke omgeving en bent partner voor het bestuur en in staat te spiegelen en goed onderbouwd te duiden wat de organisatie wel of niet kan leveren.

Je bent een toegankelijk gesprekspartner en reflecteert op het eigen
functioneren. Je hebt ervaring met een (eind)verantwoordelijke functie binnen het publieke domein en hebt een academisch werk- en denkniveau. Je hebt kennis van de bedrijfsvoering binnen een gemeente en begrijpt de ontwikkelingen binnen het sociaal domein.

Raadszaal / trouwzaal gemeente Dronten

Dronten biedt de directeur een fulltime (36 uur/week) functie en daarnaast:
• Een salaris, afhankelijk van kennis, opleiding en ervaring, van max. €7.977,- bruto
per maand (schaal 15 CAO gemeenten) op basis van een 36-urige werkweek;
• Een Individueel Keuze Budget met daarin vakantiegeld, eindejaarsuitkering,
bovenwettelijk verlof en levenslooptoelage. Dit is een vrij besteedbaar budget van
17,05 % bruto per maand;
• De gemeente Dronten biedt de gelegenheid voor plaats- en tijdonafhankelijk
werken.

De werving en selectie van de directeur is in handen van Ellen Bruin van Castanho Selectie & Advies. De opdrachtgever hecht aan diversiteit binnen de organisatie. Na de brievenselectie en een selectiegesprek met het bureau vindt de voordracht plaats aan de opdrachtgever. Een delegatie van directie en management is betrokken bij de selectie.
De planning ziet er als volgt uit:
• Eind juni/begin juli eerste selectiegesprek met de adviseur van Castanho;
• De gespreksrondes met kandidaten bij de opdrachtgever zijn op 11 en 15 juli 2022 gepland;
• Een (ontwikkel)assessment maakt deel uit van de procedure;
• Een referentiecheck en een aanvraag VOG maken deel uit van de procedure;
• Voor half juli 2022 wordt een benoemingsbesluit genomen.

Voor meer informatie kan je contact opnemen met drs. Ellen Bruin, tel.nr. 06-20303256.
Je kunt solliciteren tot maandag 27 juni 2022 via www.castanho.nl/vacatures.

Als je jouw cv en motivatie uploadt bij de direct solliciteren button, ontvang je vervolgens een bevestiging van de sollicitatie. Spoedig na het verstrijken van de reactietermijn nodigen wij kandidaten uit voor een eerste selectiegesprek met de adviseur van Castanho.