Gemeentefinanciën

Alle werkzaamheden van de gemeente hebben ook een financieel aspect. Elk jaar stelt de raad de uitgangspunten (kaders) vast voor de werkzaamheden en financiën voor het komende jaar. Aan de hand daarvan stelt het college een ontwerp op voor de begroting. De raad stelt die daarna (al dan niet gewijzigd) vast. Tijdens het jaar rapporteert het college aan de raad over de realisatie van de begroting. Na afloop van het jaar stelt de raad de jaarrekening vast.

Financiële stukken

De meeste financiële stukken vindt u ook bij de raadsagenda’s. U kunt alle financiële stukken ook via het webportaal Financiële stukken bekijken. Hierin staan de meest recente stukken, maar ook de stukken van de afgelopen jaren.